El GEN recorda al COAIB que la legislació ambiental vincula a la urbanística (01/10/2007)

Davant la postura mostrada pel Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears respecte dels informes de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre projectes d’obres en espais protegits per la Xarxa Natura 2000 de la UE, el GEN-GOB vol puntualitzar els següents extrems:

1.- La normativa ambiental està per sobre de la normativa urbanística, a la qual vincula.

2.- La totalitat de les fitxes dels nostres Llocs d’Importància Comunitària (LICs) i Zones d’Especial Conservació per a les Aus (ZEPAs) terrestres, inclosos a la Xarxa Natura 2000, en compliment de les Directives europees de conservació d’aus i d’espais naturals, inclouen com a impacte més greu la urbanització dispersa que ha tingut lloc a l’interior d’aquests valuosos espais.

3.- La Directiva d’Hàbitats de la UE estableix que a l’interior d’aquests espais s’han d’avaluar i evitar els impactes que, per si mateixos o acompanyats d’altres, per efecte acumulatiu, puguin suposar efectes negatius per a la conservació dels hàbitats protegits per aquestes normatives. Així, els projectes de qualsevol classe a l’interior d’aquests espais, que no estiguin vinculats a la conservació i/o millora de les seves condicions naturals s’han d’estudiar meticulosament i, per norma general, han de ser descartats.

4.- Independentment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, l’edificació residencial a l’interior d’aquests espais, sovint a zones forestals, suposa no només la modificació localitzada de l’espai, sinó una fragmentació cada vegada més insostenible dels hàbitats, un augment de la freqüentació i la pressió antròpica (circulació de vehicles, substitució de la vegetació natural, intrusió de vegetació alòctona, augment de remors i trànsit rodat, contaminació lumínica...) tots ells impactes permanents.

5.-Òbviament, de permetre obres a l’interior d’aquests espais, la Comissió Balear de Medi Ambient ha d’actuar amb cautela i, si no es tracta d’obres vinculades a la conservació de l’espai o a l’explotació racional dels seus recursos, ha d’optar per la denegació de la seva autorització.

6.-El fet que la CBMA hagi informat desfavorablement un projecte realitzat pel president del COAIB d’Eivissa i Formentera no és motiu per a que aquest Sr. utilitzi aquesta institució com a mitjà de pressió i no és de rebut i està totalment fora de lloc que a petició seva el Col·legi d’Arquitectes de Balears hagi enviat una circular als seus associats amb instruccions per exercir de lobby davant dels tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient que estan fent la seva feina. A més el fet d’afirmar, a la circular remesa per aquest organisme als seus associats, que l’impacte ambiental que es derivi de les construccions estarà “en funció de les seves dimensions i característiques”, no té cap base i denota una gran i preocupant confusió entre el que son paràmetres urbanístics i ambientals.