NOVA SENTÈNCIA DEL TSJIB CONTRA “LOS PARQUES DE ES CUBELLS”. LA SALA CONSIDERA QUE L’AJUNTAMENT HA ESTAT APLICANT RÈGIM DE SÒL URBÀ A TERRENYS AMB QUALIFICACIÓ DE RÚSTIC PROTEGIT. (18/06/2007)

EL GEN ES TROBA A L’ESPERA DE RESPOSTA MUNICIPAL SOBRE LA REVISIÓ DE LLICÈNCIES SOL.LICITADA I DE LA PERSONACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ COM ACUSACIÓ POPULAR A LA CAUSA PENAL PER , AL MANCO, DERIVAR ELS COSTOS DE LES DEMOLICIONS CAP ALS RESPONSABLES DE LA SITUACIÓ CREADA EN AQUEST CAS DE PREVARICACIÓ URBANÍSTICA

En sentència 523/07 de 6 de juny, la Sala del Contenciós administratiu del TSJIB ha resolt el recurs seguit a instàncies de l’entitat “Los Parques de es Cubells”, contra la Norma Territorial Cautelar de 2000, aprovada pel govern insular del Pacte per assegurar la viabilitat i efectivitat del Pla Territorial Insular, aleshores en tramitació.

Aquesta NTC, es referia a aquests sòls com “àmbits de la zona de es Cubells, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, classificats com a sòl no urbanitzable en el planejament municipal als quals s’aplica per part de l’Ajuntament els règim inherent a sòl urbà”. L’entitat los Parques de es Cubells, interposà recurs contenciós contra aquesta disposició argumentant que es tractava de sòl urbà per imperatiu legal i així era reconegut per l’administració municipal.

La sentència és clara: “poco importa que el Ayuntamiento considere dichos terrenos como suelo urbano en base a la delimitación que aprobó en fecha 19/12/87, porque sencillamente dicha delimitación, al no estar aprobada por la CPU, es ineficaz. Pero es que además, cuando el mismo Ayuntamiento ha remitido a la Comisión Insular de Urbanismo un texto refundido de las NNSS, los sectores 3-8, 3-9 i 3-10 (Los Parques) constan como suelo no urbanizable” A més, continua, ..., “la Ley 1/1991 de Espacios Naturales los incluyó como Área Natural de Especial Interés, por lo que incluso la futura aprobación de la delimitación de suelo urbano, ya no podrá contemplarlos como suelo urbano, al ser no urbanizable con alto nivel de protección”

La Sala mostra una certa sorpresa i afirma “También es cierta la curiosa afirmación de la NTC en el sentido de que a dichos terrenos se les aplica por parte del Ayuntamiento el régimen inherente a suelo urbano, como se aprecia en la certificación expedida por el Ayuntamiento de Sant Josep en que así lo reconoce” És a dir, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, sense cap problema, envià a la Sala una certificació en la que feia constar oficialment la prevaricació en que s’incorria atorgant llicències dins d’aquest àmbit de rústic protegit.

En aquests moments, després de la sentència del passat mes de maig del TSJIB, on ja es deixava la naturalesa rústica dels terrenys i l’impossibilitat de reclassificació, el GEN es troba a l’espera de resposta municipal a la sol·licitud formulada de revisió de les llicències il·legalment atorgades a la zona. Si, transcorregut el termini legalment establert no es rep resposta municipal se sol·licitarà la subrogació del Consell Insular. Si cap de les dos administracions atengués el requeriment, el GEN instarà per la via Contenciosa la nul·litat de les llicències i la demolició d’allò edificat a la seva empara.

El GEN espera que sigui el propi Ajuntament qui procedeixi a obrir els corresponents expedients de revisió de les llicències i que, a més, s’adhereixi a la denuncia penal presentada contra els responsables dels fets per, d’aquesta manera, aconseguir que el cost econòmic de les demolicions i possibles indemnitzacions sigui a càrrec dels responsables i no de les arques municipals.