EL CONSELL NO HA COMPLIT CAP DELS PROGRAMES D’INTERVENCIÓ PREVISTOS AL PTI. Només s’han complit els objectius de destrucció del territori (09/06/2007)

El PTI aprovat definitivament l’any 2005 per l’equip de govern del Consell, ara en funcions, contemplava en el seu annex III una sèrie de Programes d’Intervenció, en tots els àmbits territorials i econòmics. A pesar de que bona part es tenien que haver realitzat dins el primer any, és a dir en el 2006, res s’ha fet ni tan sols s’ha iniciat.
El Consell només ha emprat el PTI com una arma de destrucció del territori sense impulsar cap mesura en positiu envers la recuperació de l’agricultura, la reducció dels residus i dels abocaments incontrolats, la recuperació del patrimoni històric, dels espais naturals, etc.


Els programes d’intervenció que es tenien que haver acomès en el primer any son els següents:

Programa 1: Elaboració i desenvolupament del Pla Sectorial d’Agricultura. Execució: Any 1. Prioritat de la intervenció: molt urgent.
Al marge de l’elaboració i desenvolupament del Pla, que no s’ha fet, es marcaven uns objectius pressupostaris: Entre els seus objectius estarà aconseguir, fins 2006, finançament per al sector agrari pitiüs per valor de 21.000.000 euros. El GEN ja va denunciar en el seu moment que s´havien desviat la major part dels sous del fons de garantia agraria per a l’asfaltat de camins rurals, és a dir, per posar encara més ciment i formigó a sól rústic.

Programa 3: Recuperació del sistema saliner de s’Estany Pudent:
Execució: Any 1. Prerssupost aproximat per a l’elaboració del projecte: 48.000 euros. A pesar de que aquesta nova legislatura que està a punt de començar, aquesta tasca ja dependrà del nou Consell de Formentera, fins al 2007 ha estat una responsabilitat compartida per Consell i Govern i res s’ha fet.

Programa 4: Recuperació i eliminació d’enderrocs i residus en lleres torrencials. Execució: Any 1.
Pressupost aproximat per a l’estudi de l’estat de les lleres torrencials i localització de trams implicats: 30.000 euros. Eliminació i retirada d’enderrocs: a determinar segons l’estudi.

El programa contemplava l’estudi de l’estat de les lleres torrencials, localització dels trams implicats, eliminació i retirada d’enderrocs. L’objectiu era recuperar espais degradats. La prioritat de la intervenció era considerada pel PTI com a molt urgent. El Consell Insular ja comptava amb un inventari complet i la ubicació exacta dels abocadors incontrolats des de la passada legislatura, com a mesura contemplada dins el Pla Director Sectorial de Residus Urbans aprovat l’abril de 2001. Aquest inventari no ha estat utilitzat per començar a solucionar el problema dels abocaments indiscriminats a torrents, feixes, etc.
Tampoc s’ha avançat res en el compliment de l’esmentat Pla de Residus.

Programa 9: Delimitació i gestió dels espais marins d’alt valor ecològic. Prioritat d’intervenció: Urgent. Execució: Anys 2 al 10, és a dir, s’havia d’haver iniciat dins el 2007

Programa 10: Implantació d’un Sistema d’Informació Territorial i Urbanístic. Prioritat: inmediata. Execució anys 1 al 10. En aquest cas s´ha iniciat tímidament un simulacre de sistema d´informació pero criden l´atenció els objectius del programa: promoure la utilització sostenible del territori (¡) i protegir la qualitat de l’entorn (¡¡)

Programa 11: Foment de la rehabilitació i reconversió de l’edificació. Execució: Anys 2 al 10. Es tractava d’optimitzar el parc construït actual i incentivar tant als particulars com a les institucions a la millora dels edificis ja existents. Entre els objectius figurava la conservació del patrimoni de les Pitiüses. (¡).
El pressupost que s’havia de destinar a aquest Programa era d’1,200.000 euros / any. Això vol dir que en aquests 2 anys des de l’entrada en vigor del PTI es tendrien que haver invertit 2,400.000 euros envers la rehabilitació i reconversió d’edificis ja existents.
No cal recordar quina ha estat la política del Consell envers la conservació i protecció del Patrimoni de les Pitiüses durant aquesta legislatura que ara acaba: la destrucció de prop de 30 béns patrimonials de tot tipus (jaciments, necrópolis romanes, aqüeducte romà, etc.) i la desprotecció de més de 50 monuments: molins, cases pageses, etc.

Programa 12: Pla especial de camins públics d’Eivissa i Formentera. Execució: Any 2. Prioritat de la intervenció: Urgent.
Les actuacions previstes s’havien d’iniciar amb la realització d’un inventari detallat que comprengui la seua situació jurídica i estat de conservació per determinar les necessitats d’inversions de manteniment i millota d’aquestes vies.
Entre els objectius d’aquest programa estaven el la millora de la qualitat ambiental.
No cal recordar que la única actuació del Consell en aquest sentit ha estat, com deiem en el primer apartat, desviar el pressupost consignat en el fons de garantia agraria per asfaltar bona part d’aquests camins rurals i de pass adjudicar els projectes a una empresa, Islasfalto, lligada familiarment al propi President del Consell, ara ja en funcions.

Programa 17: Reordenació dels assentaments industrials existents. Execució: Anys 1 al 3. Prioritat: Urgent.
S’havia de realitzar també en aquest cas uninventari dels assentaments industrials existents.
La proliferació de naus industrials a sól rústic fomentada i permisa a través de l’abús de la declaració d’interès públic per part del Consell obligava a prendre mesures urgents en aquesta àrea. De fet, en l’aprovació inicial del PTI ni tan sols es contemplava la regulació dels sóls industrials. A pesar de la urgencia i prioritat donada al document final, tampoc s’ha fet res en aquest àmbit.

Altres programes tampoc realitzats son els 13, 14, 15 i 16, que no analitzam per no trobar-se dins l’àmbit territorial.

Conclusió:
Al marge de l´aberració legal i territorial que suposa la normativa del PTI, contra el qual el nostre Grup ja va presentar en el seu moment el corresponent recurs -converteix tota l´illa en una potencial urbanització, permet ports esportius a gairebé tot el litoral, contempla la possibilitat de construir camps de golf a sól rústic protegit com les zones ARIP, permet l´activitat industrial a zones de màxima protecció com són els ANEIs, li dóna ús turístic al sól rústic al permetre la construcció de nous hotels i tot el que això implica, incompleix legislació bàsica de l´Estat, no contempla memòria econòmica, etc-, el Consell no ha iniciat pràcticament cap ni un dels programes, 17, contemplats en el PTI.
Encara que en quasi tots els casos es contemplava la implicació de les altres institucions (Govern, Ajuntaments), era tasca del Consell prendre la iniciativa donat que eren projectes contemplats en el Pla Territorial Insular aprovat i en vigor.
Aquests programes o projectes abarquen totes les àrees o conselleries de la màxima institució insular. Això pot donar una idea ben clara de que els únics esforços que s’han realitzat des de totes les àrees han estat impulsar i donar suport a la sistemàtica urbanització i destrucció del nostre territori i el nostre patrimoni històric.
El GEN-Gob Eivissa espera que el futur equip de govern que ha de dirigir el Consell d’Eivissa no oblidi perquè els eivissencs han suspés al PP en el exàmen al qual es presenten els governants cada 4 anys.