MULTA DE 830.000 EUROS I OBLIGACIÓ DE DEMOLIR PER A L’OBRA IL.LEGAL DENUNCIADA PEL GEN A CALA LLENTIA. SANCIONATS EL PROPIETARI, EL PROMOTOR I ELS TÈCNICS REDACTORS (06/06/2007)

El mes d’agost de 2005 el GEN-GOB denuncià, davant l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, l’inici d’obres excavació de fonaments del que semblava anava a ser una gran estructura a la zona de Cala Llentia, molt a prop de cala Codolar, al TM de Sant Josep de sa Talaia; les obres en qüestió es trobaven a l’interior d’Àrea de Protecció Territorial de Costa segons la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial tractant-se, per tant, de sòl rústic i inedificable.

Com ve sent habitual no es rebé cap resposta des de l’Ajuntament, motiu pel qual se sol·licità la subrogació del Consell Insular en l’expedient de disciplina urbanística. En data 4 de Juny de 2007, el Consell Insular ha notificat al GEN-GOB l’expedient d’infracció urbanística obert a rel de l’esmentada denuncia, resultant que:

Per tot això, el Consell Insular, requereix a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que procedeixi a la revisió dels actes administratius consistents en l’atorgament de les llicències il·legals a l’empara de les quals s’han executat les obres objecte de l’expedient d’infracció urbanística.

Es considera que els fets serien constitutius d’una infracció greu segons la llei de Disciplina Urbanística donat que “violen l’ordenament urbanístic vigent i causen dany directe i d’importància o creen risc cert i igualment important sobre els bens i els interessos protegits i, així mateix, constitueix un incompliment de les normes sobre ús del sòl.” Per aquest motiu es considera que correspon la imposició d’una multa del 100 % del valor de l’obra executada (276.837’89 euros), de forma independent, a cadascun dels subjectes responsables: el propietari dels terrenys, el promotor de l’obra i el tècnic director (3 x 276.837’89= 830.513’67 Euros) i la demolició d’allò il·legalment executat.

Així mateix, s’insta al Registre de la Propietat a l’anotació preventiva de l’existència de l’expedient de disciplina sobre la finca on han tingut lloc aquests fets.

En aquest cas sembla òbvia la connivència que ha existit entre els responsables directes dels fets i l’administració que els ha emparat, que ha deixat passar com a projecte de “reforma” el que en realitat era un edifici de nova construcció a l’interior de sòl rústic inedificable. El fet que l’expedient no fos remés a la CIOTUPHA, tal i com era preceptiu i que la llicència s’emparàs, és de suposar, únicament amb un informe del tècnic municipal de sempre, dóna una idea de la rigorossitat que aplica la Comissió de Govern Municipal, ara en funcions, d’aquest Ajuntament

Per desgràcia, l’execució d’obres il·legals realitzades a l’empara de llicències municipals, atorgades amb infracció de l’ordenament jurídic vigent, ha estat tònica general al Municipi de Sant Josep, que ben probablement no té res a envejar, en aquest sentit, a Marbella o a Andratx. Les conseqüències pels responsables i, malauradament per a les arques públiques, arribaran tard o d’hora i és per això que el GEN no es sorprèn de la desbandada de regidors una vegada perdudes les eleccions i amb la impossibilitat de seguir subscrivint “convenis” per retardar al màxim les sentències de demolició que pugui pertocar executar.

La delinqüència urbanística afecta greument no només al paisatge i en conseqüència a la qualitat turística i la qualitat de vida de l’illa, sinó que pot acabar sent una immensa llosa sobre les arques públiques a no ser que es depurin les responsabilitats penals que puguin correspondre amb la finalitat de derivar les responsabilitats patrimonials als responsables directes d’aquesta situació, tècnics i polítics.

Fins ara, que se sàpiga, l’Ajuntament de Sant Josep únicament s’ha interessat per perseguir infraccions menors, petites ampliacions o construccions de poca entitat, mentre ha col·laborat en la vulneració de la llei per afavorir la construcció de grans edificacions amb forts impactes paisatgístics i ambientals.