EL GEN DEMANA L’ANUL.LACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE LOS PARQUES DE ES CUBELLS I LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES IL.LEGALMENT EXECUTADES. DEMANA A L’AJUNTAMENT LA DEPURACIÓ DE LES RESPONSABILITATS PENALS QUE PUGUIN DERIVAR-SE (05/06/2007)

Com ja va donar a conèixer el GEN-GOB, en data 22 de Maig de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat que la zona de es Cubells té la qualificació de sòl rústic protegit en virtut de les NNSS de planejament municipal, la llei 1/1991 d’Espais Naturals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial i la Llei 5/2005 d’Espais de Rellevància Ambiental (sentència 448/2007).

Havent-se constatat l’existència d’obres que de cap manera podien estar emparades en llicències legalment atorgades per la classificació urbanística del lloc, aquest fet ja havia estat advertit a l’Ajuntament per part del GEN-GOB en reiterades ocasions, fent constar, a més, que es tractava d’una zona amb un alt perill d’esllavissaments dels terrenys i, per tant, amb característiques constructives extremadament deficients i no aptes per a l’edificació. De fet, des de 1996 s’han cursat denuncies per l’existència d’obres d’edificació que vulneraven la normativa urbanística i ambiental d’aplicació.

EL GEN-GOB també sol·licità informació sobre els expedients d’obres que s’haguessin pogut autoritzar a la zona en qüestió sense que a dia d’avui s’hagi rebut resposta alguna.

Una vegada que la sentència del TSJIB clarifica definitivament la situació de sòl rústic protegit de la zona en qüestió i la impossibilitat de requalificació, el GEN, d’acord amb allò que es disposa a la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, i a la seva modificació per la Ley 4/1999, ha remés un escrit dirigit al batlle i la comissió de Govern Municipal per tal de requerir l’obligada revisió i declaració de la nul·litat dels actes administratius que puguin existir consistents en atorgaments de llicències d’obres d’edificació i llicències de parcel·lació a l’esmentada zona, donat que el promotor o promotors de les obres edificades en aquest indret haurien obtingut, presumptament, llicències d’obres obviant-ne allò que es disposa, entre d’altres normatives, a les NNSS de planejament per bona part d’aquesta zona que és la seva classificació com Penya-segat, Paisatge Singular, amb edificabilitat zero; allò que disposa la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d’Especial Protecció de les Illes Balears disposa als seus arts. 7.3, 10, 11, 19 i 25, allò que disposa la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial respecte de les Àrees de Protecció Territorial de Costa; allò que disposa la Llei 6/1997 del Sòl Rústic de les Illes Balears als seus arts 12 i 13; allò que disposa la Ley del Suelo quant a usos del sòl, entre d’altres.

Concretament, el nostre grup, fent ús de l’acció pública prevista a la legislació vigent en matèria d’urbanisme i d’espais naturals protegits, ha sol·licitat a la Comissió de Govern Municipal:

  1. Que pel disposat a l’art. 102, de la Ley 4/1999, es procedeixi a la revisió dels actes administratius pels quals s’hagin pogut atorgar llicències d’edificació, parcel·lació i ús del sòl vulnerant allò que era d’aplicació segons la normativa vigent.
  2. La paralització de les obres que es puguin estar executant a tota la zona.
  3. La no tramitació, cas de ser sol·licitades, de la concessió, de la Cèdula d’Habitabilitat per a contractació de serveis a les edificacions en qüestió.
  4. L’obertura d’expedient d’investigació i si s’escau, disciplinari, per aclarir les responsabilitats de la tramitació i atorgament d’autoritzacions il·legals, inclòs el trasllat del cas a la Fiscalia per si es poden derivar responsabilitats penals i/o patrimonials per part de tècnics, funcionaris i/o personal al servei de l’administració, inclosos càrrecs públics, ja que el nostre grup ja havia fet constar en repetides ocasions les il·legalitats urbanístiques que tenien lloc davant l’Ajuntament, denuncies i advertències que varen ser obviades i ni tan sols contestades. En aquest cas es poden donar delictes contra l’ordenació del territori, contra el medi ambient, de prevaricació, tràfic d’influències, d’activitats prohibides a funcionaris públics i contra els drets fonamentals. Aclarir les responsabilitats penals en aquest assumpte és de vital importància per derivar els costos de possibles indemnitzacions directament cap als responsables dels fets i evitar una repercussió sobre les arques públiques municipals.
.Així mateix s’ha sol·licitat que, una vegada resultin revisades i anul·lades les referides llicències, i segons es disposa a la legislació vigent, s’ha d’iniciar de forma immediata la restitució del lloc afectat al seu estat inicial, en la mida que sigui possible, incloent la demolició d’allò edificat fora de la legalitat

Per altra banda, i donada la inestabilitat dels terrenys i el fort risc de que es produeixin esllavissaments de terres que poden comprometre l’estabilitat dels penya-segats de la zona i, en conseqüència, la seguretat de les edificacions i els vials existents, se sol·licita s’elabori un estudi per determinar la conveniència del desallotjament preventiu de tot aquest àmbit.