CONFIRMAT: LA URBANITZACIÓ “LOS PARQUES DE ES CUBELLS” ES TROBA A SÒL RÚSTIC I PROTEGIT. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CONFIRMA PER SENTÈNCIA EL GRAU DE MÀXIMA PROTECCIÓ DELS TERRENYS ON S’HA CONSTRUIT LA URBANITZACIÓ IL.LEGAL DENUNCIADA PEL GEN (30/05/2007)

Una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (22/05/07), ha confirmat el caràcter de Sòl Rústic Protegit de la zona on s’ha edificat la urbanització il·legal de “Los Parques de es Cubells”. El TSJIB confirma que es tracta de sòl rústic protegit i que l’entrada en vigor de la LEN, al 1991, impedia qualsevol modificació en aquest sentit del planejament municipal tal i com pretenia el promotor i ha pretès durant anys el propi Ajuntament. La sentència recull també que el caràcter d’inedificable i protegit del sòl també va ser confirmat per la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), que inclogué la zona com a Àrea de Protecció Territorial de Costa, també inedificable. Va ser després d’aquesta norma i de la publicació, al 2003, de les NNSS aprovades al 1987 quan la promotora va presentar el recurs que pretenia haver adquirit drets per silenci de l’administració a les seves pretensions, adduint, també, que el règim jurídic dels terrenys “no puede ser otro que el que se ha tomado por el propio Ayuntamiento para conceder las licencias de construción en suelo urbano”

A la sentència ja s’adverteix que al març de 1995 la Comissió Insular d’Urbanisme va aprovar definitivament un text refós de les NNSS de Sant Josep de 1986 i que els sectors pretesos “no presentan parte alguna de suelo urbano o urbanizable”

El GEN, després de denunciar per via administrativa la proliferació il.legal d’habitatges a la zona, optà per acudir a la via penal en constatar no només la passivitat municipal davant les flagrants il.legalitats sinó una clara connivència amb els promotors de l’equip de govern de José Serra Escandell i del tècnic municipal, Antonio Huerta. L’Ajuntament arribà a aprovar a la zona un Estudi de Detall, com si es tractàs de sòl urbà, una vegada que havia entrat en vigor l’Ordre de Protecció cautelar de la zona per la redacció del PORN del Parc Natural de Cala d’Hort.

Després de més de quatre anys d’instrucció per part de la Fiscalia, i d’haver-se demanat la imputació de quatre persones en relació als fets, el jutge instructor del cas ha pretès arxivar la causa penal en considerar, de forma absolutament errònia, que la zona havia de ser Sòl Urbà. A més, aquest jutge instructor, Juan Carlos Torres, demanà al GEN una fiança de 10.000 euros en concepte de fiança per la personació del grup com acció popular.

El GEN confia en que ara que ja ha quedat perfectament clar i acreditat per sentència el caràcter de rústics dels terrenys en qüestió no es trobarà cap més impediment per la seva personació i que serà el propi jutge instructor qui reconsideri l’arxiu del la via penal. Precisament el caràcter de rústics dels terrenys, reconeguts per lleis de caràcter urbanístic i ambiental i recollit ara en sentència judicial ferma deixa una evidència sagnant del delicte comès contra l’ordenació del territori i el medi ambient.

El màxim òrgan judicial de les Illes Balears confirma que el sòl de davall es caire de es Cubells és sòl amb el més alt grau de protecció segons les NNSS, protecció que continuà al 1991 amb la LEN, al 1999 amb les DOT i al 2005 amb la LECO, tot i els intents reiterats de l’Ajuntament per aconseguir un reconeixement d’urbà totalment contrari a la legalitat vigent. A més, la sentència també deixa constància de que la zona està recollida a la llista de Llocs d’Importància Comunitària, llista elaborada en compliment de la Directiva d’Hàbitats de la CE.

Una vegada més queden en evidència les gravíssimes irregularitats urbanístiques comeses i emparades per José Serra, el seu equip de govern i els tècnics municipals contractats i mantinguts a dit.