EL BATLE DE SANT JOSEP SIGNA UN CONVENI URBANÍSTIC AMB L’INTENCIÓ D’ELUDIR UNA SENTÈNCIA DE DEMOLICIÓ (26/05/2007)

El Batlle de Sant Josep de sa Talaia, José Serra, ha signat un conveni urbanístic amb una promotora i els denunciants d’una obra il.legal amb la finalitat d’evitar el compliment d’una sentència de demolició. El conveni suposa que els denunciants tindran dret a edificar gairebé 2.000 m2, en 4 plantes, a primera línia de mar, a canvi de no demanar l’execució de la sentència que obliga a l’Ajuntament a obrir un expedient d’infracció urbanística i a l’esbocament d’allò que ha estat il.legalment construït, segons sembla a l’empara de llicència municipal.

Tot i que l’immoble afectat per la referida sentència, un edifici d´habitatges, ja ha estat venut en bona part a particulars de bona fe, el conveni sembla haver-se signat sense la presència dels actuals propietaris i principals afectats, creant una situació de total indefensió.

Segons indiquen els fets, les obres d’un complex amb tres edificis d’apartaments i locals s’iniciaren a Punta Pinet amb llicències municipals d’obres, sobre un sòl que les NNSS consideraren com urbà quan, en realitat, no disposava de les característiques per tenir aquesta classificació. Així, no s’aprovà, prèviament a l’atorgament de les llicències, cap tipus de projecte de compensació, de forma que la promotora arribà a construir els carrers sobre vials de titularitat privada, de terceres persones alienes a la promoció i sense respectar el retranqueig obligatori.

Es dóna la circumstància que l’Ajuntament, tot i no haver pogut recepcionar les obres d’urbanització de la zona (per trobar-se encara sobre sòl privat i aliè a la promoció), sí que sembla que estaria pagant les despeses d’enllumenat públic.

El fet que la promoció urbanística desenvolupés infrastructura sobre sòl propietat de terceres persones i la manca del retranqueig de les edificacions, donaren lloc a 2 sentències del TSJB, la darrera de les quals obliga a l’obertura d’expedient d’infracció urbanística al consistori josepí a “tramitar, con la máxima celeridad y urgencia el expediente en el que habrà de pronunciarse respecto a la reposición y demolición, en su caso, de la parte que invade el retranqueo cometido en la finca vecina y confrontante con la denominada Residencial Cala Pinet”.

Al conveni urbanístic, signat el passat 2 de maig, el batle de Sant Josep, la promotora i els denunciants signen un conveni pel qual “ los comparecientes se obligan y comprometen a no solicitar la ejecución de la sentencia recaida en el recurso de apelación dimanantes de las actuaciones núm 262/2001 del juzgado Contencioso Admnistrativo nº 2 de Palma y a sometarse a lo pactado en el presente convenio urbanístico.”

Al conveni, es reconeix com a parcel.la computable a efectes d’edificació el vial privat que utilitza el complex residencial com a propi, i s’estableix que l’edificabilitat possible, sobre un total de 2.855’82 mtrs serà de 1999’07 m2 en un màxim de 4 plantes, en primera línia de mar. Tot i tractar-se d’una part del que ha de ser considerat una sola unitat d’actuació, conjuntament amb els altres 3 edificis ja construïts, al conveni no es fa referència alguna al possible, i més que probable, esgotament dels paràmetres urbanístics per part dels edificis ja construïts per la promotora. Així, la parcel.la objecte del conveni, on actualment es troba construida un únic habitatge, es preveu la construcció d’un edifici amb 2.000 m2, distribuïts en 4 plantes.

El GEN-GOB considera que aquest conveni urbanístic, concebut únicament per tapar greus irregularitats urbanístiques on es troba involucrat el propi Ajuntament i amb l’única finalitat d’eludir el compliment d’una sentència judicial ferma constitueix un acte il.legal i nul de ple dret i així ho recull la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa al seu art 103.3: “Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento” El GEN recorda que l’obligació del compliment de les sentències ve donat a l’art 118 de la Constitució, i esdevé garantia de la permanença del sistema democràtic.

El GEN ja va denunciar, el passat mes de Febrer, els intents d’eludir el compliment de la sentència per part de la promotora i l’Ajuntament de Sant Josep. Davant d’aquesta situació, el passat 27 de febrer, l’Ajuntament puntualitzà, als mitjans de comunicació, que acatava la sentència recaiguda en el cas Punta Pinet.

La irresponsabilitat amb que l’Ajuntament de Sant Josep gestiona l’urbanisme pot conduir al municipi a un estat de caos semblant al de Marbella i pot suposar l’ofegament de les arques públiques durant dècades per fer front a les indemnitzacions que es poden arribar a derivar d’aquest absolut desgavell.