EL CONSELL ENVERINA UNA COLÒNIA DE RATAPINYADES, PROTEGIDES PER LLEI, PER MOR DE LES OBRES DE LA TORRE DES CARREGADOR (17/05/2007)

El GEN-GOB Eivissa lamenta la manca absoluta de mesures per evitar danys a la fauna protegida en les obres que es porten a terme a l’interior del Parc Natural de ses Salines

A finals del mes de març la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa inicià les obres de restauració de la Torres des Carregador (Sal Rossa). L’Equip de Natura del GEN es va mostrar favorable en tot moment a la restauració d’aquest element històric però va fer arribar al Consell la seva preocupació pel fet que les obres es portessin a terme en plena època de cria de l’Òliba comú (Tyto alba) espècie de la qual se tenia constància es trobava present a la torre. Per altra banda el GEN comunicà al Consell Insular la presència de una colònia de rata-pinyada nana, (Pipistrellus pipistrellus) a la torre. Aquesta informació es recollí a l’estudi de quiròpters de l’illa d’Eivissa realitzat al 2004 pel GEN. Aquesta espècie es troba al Catàleg nacional d’espècies amenaçades i es troba protegida per la Directiva Europea 92/43 CEE.

En tractar-se d’espècies protegides i portar-se a terme les obres a l’interior d’un Parc Natural, les mateixes han de comptar amb les màximes garanties i, per tant, disposar de les mesures correctores que minimitzin els impactes sobre les possibles espècies afectades. Les inadequades restauracions i remodelacions d’edificis històrics, i amb elles la pèrdua de refugis, són un dels principals factors d’amenaça per a les ratapinyades i l’òliba comú. És per això que prèviament a qualsevol actuació s’han de realitzar les tasques oportunes per a un correcte desallotjament, evitant que el segellat dels trencs i buits dels murs suposi emparedar individus o fins i tot colònies senceres de ratapinyades. En el cas de les ratapinyades es considera que una altra de les principals amenaces és l’ús inadequat de biocides.

El GEN recorda que la Llei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, contempla com infracció a les seves disposicions la destrucció dels llocs de reproducció, hivernada i repòs de les espècies d’Interès Especial.

Tots els aspectes exposats es varen posar en coneixement dels responsables de l’obra (la Conselleria de Patrimoni) mitjançant escrit de dia 29 de març de 2007 (RGE 7769).

Segons la informació a la que va tenir accés el GEN, des de la Conselleria de Medi Ambient del Consell s’arribaren a iniciar les primeres passes per posar en marxa mesures amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les obres sobre aquests grups faunístics. Malgrat això, les tasques de rehabilitació de la Torre iniciades per l’empresa contractista no varen ser interrompudes ni es va establir cap tips de mesura provisional. Aquests fets han ocasionat que la instal·lació d’andamiatge a la façana de la torre i les molèsties originades pels obrers hagin provocat l’abandó del niu de la parella d’Òlibes que nidificava a la Torre, causant el fracàs de la posta de l’any.

A més, el GEN ha comprovat que s’ha procedit a l’aplicació, a tota la façana de la Torre d’un producte herbicida, fet admès pels propis treballadors. Aquest producte va ser aplicat directament sobre la totalitat de les parets de l’edifici. El GEN recorda que les ratapinyades utilitzen creques i petits forats com a refugi. Per tant els animals varen ser literalment enverinats a l’interior dels seus refugis. Es tracta, com s’ha dit, d’una espècie especialment sensible als productes químics. Cal destacar que 10 dies abans –amb temperatures relativament baixes i, per tant, de poca activitat a la colònia-, membres de l’equip de natura del GEN constataren la sortida de la torre d’entre 10 i 15 exemplars. La nit després de conèixer l’aplicació de l’herbicida, amb temperatures sensiblement superiors, únicament es va poder constatar la sortida de dos exemplars. Amb tota probabilitat, la resta de la colònia ha mort per l’aplicació del producte químic.

Actualment, a la torre de sa Punta de sa Gavina, a l’illa de Formentera i també a l’interior del Parc Natural, on nidifica una colònia de ratapinyada de l’espècie Plecotus austriacus s’estan portant a terme obres de restauració. Es tracta, en aquest cas, de l’únic indret conegut a les illes Pitiüses on està citada aquesta espècie.

El GEN recorda, igualment, que no és la primera vegada que la Conselleria de Patrimoni destrueix una colònia de ratapinyada. Així va succeir, fa un parell d’anys, durant les obres al porxo de l’església de Santa Eulària on hi havia al voltant de 20 o 30 exemplars de Pispistrellus pipistrellus.

El GEN responsabilitza la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa de l’extinció de bona part de la colònia de ratapinyada i del fracàs de la posta anual de la parella d’òliba que nidificava a la Torre des Carregador i de les possibles afectacions a la colònia de ratapinyada Plecotus austriacus de la torre de sa Punta de sa Gavina. També, de l’incompliment de tota la normativa de protecció d’espècies i d’hàbitats. Per tot l’esmentat, reclamen la paralització de les activitats de restauració fins a finals del mes de setembre, moment en que haurà finalitzat el període de cria. Sol·liciten, així mateix, que amb anterioritat al reinici de les obres de restauració es procedeixi, amb la supervisió tècnica del Parc Natural de ses Salines, al correcte desallotjament dels individus de ratapinyada presents a les torres.

Es dóna la circumstància que aquest mateix mes de març es va jutjar a Jaén al propietari d’un immoble que en tapar un trenc a casa seva va provocar la mort de 7 exemplars de Pipistrellus. La Fiscalia ha demanat 3.000 euros de multa i ha acusat al responsable d’un delicte contra la fauna.

Tot i que resulta lamentable la manca de conscienciació d’alguns ciutadans respecte de les lleis de protecció d’especies protegides, que aquesta manca de seny vengui des de les pròpies administracions és del tot inacceptable.