EL MINISTERI D’AGRICULTURA PARALITZA EL PROJECTE DE REC DE PLATJA D’EN BOSSA DEL QUE PRETENIA APROFITAR-SE
FIESTA HOTELS PER AL REC DEL CAMP DE GOLF (17/05/2007)

Tot i que Abel Matutes, màxim accionista de Fiesta Hotels & Resorts, negà, en un principi, que les seves finques formassin part de la “comunitat de regants” de la zona a la qual afavoria el projecte del Govern Central, ho va haver d’admetre perquè tant els plànols de les instal·lacions previstes com la pròpia documentació de la comunitat demostraven que aquestes empreses no només eren beneficiàries del projecte sinó que les seves terres suposaven entre el 60 i el 70 % de la superfície a regar. El projecte preveia una despesa de 2’7 milions d’euros provinents del Pla Nacional Contra la Sequera.

Es dóna la circumstància que aquest projecte va rebre la declaració d’utilitat pública mitjançant una disposició incorporada a la darrera llei d’acompanyament de pressupostos del govern Aznar, -del qual, com es recordarà, el Sr. Matutes havia estat ministre d’exteriors-, fórmula com a mínim inusual per una obra d’aquestes característiques.

El GEN-GOB, en detectar la coincidència entre les finques afavorides pel projecte de rec agrícola i les del projecte de camp de golf, notificà els fets tant al Ministerio de Medio Ambiente com al Ministerio de Agricultura. A més, donat que el projecte del Govern de l’Estat preveia la utilització del 100 % de les aigües depurades, també es notificà la sol·licitud de Fiesta Hotels and Ressorts de concessió de 390.000.000 de litres d’aigua d’aquesta depuradora per a rec del camp de golf projectat (i ja en execució amb les aportacions il·legals de les terres expropiades provinents de la construcció de les autovies).
El MAPA, en la comunicació enviada al GEN-GOB manifesta: “Hemos tomado nota de las circunstancias manifestadas por ustedes respecto de este proyecto y estimamos necesario manifestar lo siguiente: El MAPA financia la construcción de infrastructuras destinadas al uso del agua para fines agrícolas exclusivamente...” Segons sembla, el MAPA, en aquests moments, tenia el projecte en fase de confecció de l’Estudi d’Impacte Ambiental, per la qual cosa l’havia tramés al Ministerio de Medio Ambiente. L’escrit remés al GEN afegeix: “Debido a la necesidad de reconsiderar las disponibilidades de agua procedente de la depuración, el ESIA se ha interrumpido hasta que no se conozcan las nuevas condiciones” A l’escrit, a més, es manifesta: “En el caso de las islas Baleares, la política del MAPA es fomentar el riego con aguas depuradas y conseguir un uso racional de este recurso. Con ello se intenta apoyar la actividad agraria y apoyar alternativas a los usos del territorio que no supongan un deterioro del paisaje por abandono o por la invasión de otros usos más agresivos”.

Resulta significatiu el fet que, de l’escrit del MAPA, es desprèn que des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, que tramita davant de l’administració estatal el projecte de rec agrícola, no s’ha notificat en cap moment la “coexistència” d’un projecte de camp de golf a les finques objecte del projecte, tot i que aquesta administració autonòmica és coneixedora d’aquest fet i té també en tramitació l’autorització de concessió d’aigües pel camp de golf. De fet, al projecte de millora de l’EDAR de platja d’en Bossa que tramita la Conselleria de Medi Ambient, es justifica un tractament addicional de l’aigua per l’existència d’un projecte de rec agrícola per part del Ministerio de Agricultura. Del projecte de golf de Fiesta Hotels no en diu res.

El GEN considera que pot existir un autèntic intent de frau per aconseguir desviar fons públics que s’han de destinar a l’activitat agrària a un projecte de camp de golf privat i que en aquest intent de frau està plenament involucrada l’administració autonòmica i local, ja que tant la Conselleria de Medi Ambient com l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia coneixen l’existència del projecte de camp de golf, -de fet han permés l’inici de la seva execució sense disposar de cap autorització-, però a les comunicacions fetes al Ministerio en cap moment han fet referència alguna a l’ús real que es pretén donar a aquestes finques beneficiaries del projecte de rec agrícola.

El GEN aplaudeix la decisió del MAPA de paralitzar la tramitació del projecte i espera que es recondueixi el projecte a finalitats agrícoles i ambientals a la zona