SANT JOSEP INCOMPLEIX SISTEMÀTICAMENT LES SENTÈNCIES QUE L’OBLIGUEN A ACTUAR EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA (02/05/2007)

S’HA INTERPOSAT DENUNCIA DAVANT FISCALIA PER PRESUMPTES DELICTES DE DESOBEDIÈNCIA, així com delictes de PREVARICACIÓ i CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI per OMISSIÓ DE FUNCIONS contra el Batlle i la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, en base al que semblen ser sistemàtics incompliments del deure d’actuar en matèria de disciplina urbanística i de sentències fermes en aquesta matèria a aquest municipi, per:

PRIMER:

 1. En data 24 de febrer de 2000, la secció 5 de Tribunal Suprem desestimà recurs contenciós presentat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia contra sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 21 d’abril de 1994. El TS confirmà íntegrament la sentència del TSJIB, que acordava la il.legalitat d’obres d’edificació realitzades a la zona de cala Codolar i de la llicència en la qual s’emparaven. A més, es deixava constància de l’impossibilitat de legalització.
 2. Que el TS considerà, per tot l’exposat, l’adequació a dret de l’obligació de demolir les obres declarada per sentència.
 3. Que, havent transcorregut més de set anys des de la resolució del TS, no es té constància que s’hagi produït, per part de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, cap acord ni passa per donar compliment a la assenyalada resolució judicial obviant-se, per tant, l’obligació d’acomplir les resolucions judicials fermes.
SEGÓN:
 1. Que el GEN GOB interposà al 1996 denuncia per infracció urbanística contra obres d’edificació clarament il.legals que s’estaven portant a terme a la finca anomenada “sa Cova”, al cim del Puig de Corb Marí, a la zona inedificable de ses Salines d’Eivissa, aleshores Reserva Natural.
 2. A rel d’aquesta denuncia, i després de diferents recursos i resolucions judicials, el 10 de desembre de 2003 el TSJIB dictà sentència 991/2003 segons la qual quedà acreditada la il.legalitat de les obres promogudes per l’entitat SKAREN S.A, al cim del Puig de Corb Marí, a ses Salines d’Eivissa. Es posà a de manifest a l’esmentada sentència la il.legalitat del projecte promogut per l’esmentada entitat i la impossibilitat de legalització.
 3. En data 20 de Juliol de 2004, es publicà al BOIB núm 101, informe dels serveis jurídics del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. A l’informe s’establia que les obres s’havien iniciat una vegada aprovada la Ley de Reserva Natural de ses Salines, al 1995, a “terrenys dotats d’absoluta inedificabilitat, on l’ús d’habitatge unifimiliar és un ús prohibit, tractant-se d’una vivenda il.legal, sense possibilitats de legalització, la qual cosa queda ultraacreditada”. La CIU, d’acord amb les sentències acordà: “Informar desfavorablemente el expediente de suelo rústico núm. 149/9(legalización) con respecto al cumplimiento de los requisitos de parcela mínima y aprovechamiento recogidos en los artículos 25 y 28.1, en relación con el artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio del suelo rústico de las Islas Baleares, por tratarse de terrenos dotados de absoluta inedificabilidad”.
 4. Que, havent transcorregut més de tres anys des de la referida sentència, no es té coneixement que l’Ajuntament de Sant Josep hagi iniciat cap passa per incoar el consegüent expedient de disciplina urbanística a que ve obligat per l’esmentada sentència, amb la finalitat de restaurar la realitat física alterada i l’ordenament jurídic infringit, trobant-se en aquest moment les obres completament finalitzades i disposant, segons tots els indicis, de subministrament d’energia elèctrica, la qual cosa és incomprensible tractant-se d’un habitatge il.legal i il.legalitzable que, no obstant, havia set autoritzat per l’equip de govern municipal
TERCER:
 1. En data 3 de desembre de 2004, el STJB emet la sentència 925/2004, referent a l’apel.lació de la sentència recaiguda en primera instància núm 47/2002. En ella es falla: “SE CONDENA al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia en cuanto a la denuncia efectuada por la recurrente por la apertura de un camino sin licencia a que dicte los actos necesarios para la reposición de las cosas al momento anterior a la apertura de ese camino, y a la repoblación de árboles -savinas y demás vegetación boscosa en la zona donde se encuentra- en tanto que carece el codemandado de licencia para esa apertura. Igualmente se condena al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia que tras los trámites pertinentes resuelva el expediente de infracción urbanística en cuanto a la construcción de la vivienda sin licencia, bien mediante el dictado de un acto de concesión de una nueva licencia legalizando toda la edificación, o bien en caso de que ello no fuere posible, continuando el expediente hasta el dictado de la resolución correspondiente para demolición de la obra y reposición de la realidad al estado anterior a que se infringiera la legalidad... CUARTO: SE CONDENA también al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia a que finalice el expediente sancionador en materia de infracción urbanística iniciado contra D. Federico en la que se tendrá en cuenta cuantos comportamientos han realizado y que sean constitutivos de infracción urbanística tanto respecto al camino abierto sin licencia como a la edificación construida sin licencia.”
 2. A dia d’avui, més de dos anys després d’adquirida la fermesa de dita sentència, no es té coneixement que l’Ajuntament de Sant Josep hagi tramitat diligentment cap expedient de disciplina urbanística, tal i com venia obligat per sentència ferma.
QUART:
 1. En data 12 d’abril de 2006 (sentència 373/2006), el TSJIB desestimà recurs contenciós interposat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia contra la sentència (292/2004) del Jutjat de primera instància i instrucció núm 1 de Palma de Mallorca que fallà la il.legalitat de la llicència d’obres atorgada per aquest Ajuntament per a la construcció d’un habitatge al cim del Puig d’en Serra, a la parròquia de es Cubells, a zona catalogada ANEI, Paisatge Singular, i decretava l’obligació de demolir. Aquesta obra va ser denunciada des del seu inici pel GEN GOB davant de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sense que en cap moment s’hagi rebut cap resposta o comunicació respecte d’aquest assumpte des del consistori josepí.
 2. Que, a dia d’avui, gairebé un any després d’haver adquirit fermesa la referida sentència, no es té coneixement que l’Ajuntament de Sant Josep hagi iniciat tràmit algun per donar-li compliment, incomplint així el seu deure d’executar la sentència en els termes en ella recollits: "Se declara no ser conforme a derecho la licencia municipal de obras otorgada por el Ajuntamiento de Sant Josep en el expediente municipal 120/92 para construcción de una vivienda unifamiliar aislada en el Puig d´en Serra cuya vivienda es propiedad de la entidad Goettinger Vertriebsgesellschaft SA. y en consecuencia se declara nula esa licencia: igualmente procede declarar que las obras realizadas al amparo de la licencia 120/92 que afectan a la vivienda objeto de autos no son legalizables y en consecuencia condenar al Ayuntamiento de Sant Josep a que adopte todas las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada incluída la demolición de las obras realizadas al no ser aquellas legalizables.".
  "Se declara que la licencia municipal 120/92 es constitutiva de una infracción urbanística grave y manifiesta y en consecuencia el Ayuntamiento demandado deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas".
EN CONCLUSIÓ:

Ens trobam en una situació de generalitzat incompliment de les sentències fermes dictades pels Tribunals de Justícia. Aquesta reiterada actitud de desobediència a les resolucions judicials crea la sensació d’impunitat de les administracions públiques i trenca la confiança dels ciutadans en l’administració de justícia. A més propicia un sentiment generalitzat de que les lleis estan per ser incomplides i les resolucions judicials per a no ser respectades, posant en perill real les bases que sustenten l’Estat de Dret Democràtic.

A més d’obviar l’existència de les resolucions judicials esmentades, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha ignorat sistemàticament les denuncies prèvies per infracció urbanística presentades en aquests casos, (i en molts d’altres), obviant de forma escandalosa la seva obligació d’aplicar la normativa vigent en matèria de disciplina urbanística, arribant fins i tot a l’atorgament de llicències il.legals. Així, obres il.legals denunciades en termini d’execució, s’acaben finalitzant davant d’una absoluta passivitat i complicitat municipal i mantenint-se les il.legalitats en el temps, fins i tot després de sentències fermes dels tribunals de justícia.
Tot i la similitud que tenen entre si alguns d’aquests casos, únicament al cas del Puig d’en Serra s’han iniciat accions penals contra els responsables municipals per part del Ministeri Fiscal, per atorgament de llicència il.legal.

Donat que no es té coneixement d’un sol tràmit realitzat per l’Ajuntament per a l’acompliment de les sentències, no ens trobam davant d’un simple retard en l’obligada execució sinó d’un cas deliberat d’incompliment de mandat judicial

Per tot l’exposat s’ha formulat denuncia per DESOBEDIÈNCIA i PREVARIACIÓ PER OMISSIÓ DE FUNCIONS contra el batle i la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, i s’ha sol.licitat a la Fiscalia la sol·licitud d’obertura de diligències i mesures següents:
 1. S’acordi l’obertura de diligències prèvies contra el Sr José Serra Escandell, Batlle de Sant Josep i la Comissió de Govern Municipal.
 2. Se sol.liciti als tribunals lliurament d’exhort per a que remetin còpia testimoniada de les referides sentències.
 3. Se sol.liciti lliurament d’ofici a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a fi de que acrediti les mesures adoptades des de la data de les sentències recaigudes fins a dia d’avui.
 4. Se sol.liciti al jutjat l’acord d’interrupció dels subministres d’energia elèctrica i eventualment de proveïment d’aigua als habitatges declarats il.legals per sentència, lliurant a les empreses GESA i, si s’escau, AQUALIA, notificant dita ordre d’interrupció
 5. Que se sol.liciti als jutjats el precinte de les construccions afectades per les sentències esmentades, impedint el seu ús residencial o turístic.
 6. Que s’actui d’acord amb l’Art 104.2 de la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, que disposa que si en dos mesos no s’ha portat a terme l’execució de la sentència, s’ha de sol·licitar als corresponents jutjats l’execució forçosa de les aquí referides i l’adopció de les mesures legals que de les mateixes es desprenguin.