TRANSCORREGUTS DOS MESOS, L’AJUNTAMENT DE PORTMANY NO HA LLIURAT PLA D’ETAPES DE DEMOLICIÓ DE CAN CRETU AL JUTJAT NI HA NOTIFICAT EL PLENARI QUE ACORDÀ LA SEVA CONFECCIÓ. EL JUTJAT REMET UNA PROVIDÈNCIA REQUERINT LA DOCUMENTACIÓ I ADVERTINT DE LA POSSIBILITAT D’INCÒRRER EN DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA GREU A L’AUTORITAT (24/04/2007)

Transcorreguts els dos mesos de termini, donats pel jutjat de primera instància i instrucció núm. 1 de Palma, per a la confecció i remissió a l’autoritat judicial del pla d’etapes de demolició de can Cretu, aquest jutjat no ha rebut encara la documentació requerida.

Davant d’aquest fet, la jutgessa titular ha emès una providència segons la qual, havent constatat que el jutjat no ha rebut la documentació requerida en el termini establert, requereix al secretari de l’Ajuntament de Portmany, per a que comuniqui què s’ha fet i adjuntar certificació d’acta emesa al plenari que acordà la confecció del referit document. Així mateix s’apercebeix que, de no notificar-ho en termini, es podria incórrer en delicte de desobediència greu a l’autoritat.

Com es recordarà, la jutgessa titular del jutjat que porta el cas Cretu, davant la inactivitat municipal a l’hora d’acomplir la sentència de demolició de l’immoble, remeté a l’Ajuntament instruccions clares i precises sobre com actuar al respecte i els terminis de que disposava per actuar aquesta administració. Una vegada constatat que els terminis continuen incomplint-se per part de l’Ajuntament, el jutjat ha emès aquesta providència en una clara mostra de l’interès que hi ha per part d’aquesta autoritat judicial de que les sentències siguin degudament executades, tal i com s’estableix a la Constitució i que aquestes no quedin simplement sobre el paper, en una clara i descarada burla a la justícia i a l’Estat de Dret.