El GEN CONSIDERA INMORAL QUE ELS FONS PER A L’AGRICULTURA I LA PESCA SIGUIN DESVIATS A ASFALTAR EL CAMP (14/04/2007)

LA COMISSIÓ EUROPEA I EL MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA JA HAN ADVERTIT AL GOVERN DE LA MANCA DE JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS SOBRE EL VIARI RURAL

El GEN-GOB considera vergonyós i immoral que quatre milions d’euros que s’haurien de destinar al sector primari de les illes i a ajudar al desenvolupament agrari s’hagin desviat a l’asfaltat de camins rurals.

A la documentació del Pla de Desenvolupament Rural del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), es reconeix, respecte del sector agrari, que no obstant la difícil situació actual, “és de destacar el paper decisiu i estratègic del sector agrari a la conservació del paisatge, el medi ambient i la qualitat de l’entorn per al conjunt de l’economia regional”, a més reconeix que “a l’actualitat ha de plantejar-se la formació i la difusió de coneixements com a instrument clau per dotar d’un major valor afegit les estratègies de diversificació i possibilitar la professionalització del sector”, també conclou que “es considera necessari establir línies d’ajut per augmentar el baix grau de tecnificació de les explotacions agràries”, relaciona, així mateix, la necessària productivitat agrària per al bon funcionament de les indústries agroalimentaries i de transformació dels productes. Tot i així, no sembla suposar cap problema ni remordiment als responsables, el fet que els diners que han de fer possible el desenvolupament d’aquest sector siguin desviats a projectes d’asfaltat, amb la destrucció paisatgística i ambiental que aquestes actuacions comporten. Així, al BOIB de 12/4/2007, s’ha publicat el conveni suscrit entre el Consell Insular i el FOGAIBA i que permet que aquesta entitat desvii 4.000.000 d’euros del seu pressupost per destinar-los a aquests projectes totalment injustificats. Lamentable és, també, el fet que l’adjudicatari i el màxim beneficiari d’aquestes actuacions sigui, precisament, la família directa del president del Consell.

La Comissió Europea i el Ministerio de Agricultura y pesca, en resposta al programa de desenvolupament rural elaborat per la Direcció General de Desenvolupament Rural, depenent de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, ja han remés una comunicació oficial al Govern Balear on recorden que també al programa pel desenvolupament rural 2007-2013 “se mantiene la falta de concreción en cuanto a los usuarios reales de parte de sus actuaciones, en especial las infraestructuras viarias rurales.” A més, s’adverteix que en aquest capítol s’han de valorar els riscos de la sobreexecució que es dedueixen com a possibles de l’estudi de les dades financeres.

Ben recentment es va fer pública la concessió d’una ajuda per import de 200.000 euros per a una cooperativa agrícola local. Aquesta ajuda suposa, únicament, un 5 % dels 4.000.000 que en total el FOGAIBA ha destinat a asfaltar camins. Resulta obvi que l’empresa Islasfalto ha sortit guanyant més que aquesta cooperativa dels fons per al desenvolupament rural. Altres destinacions curioses dels fons per al desenvolupament agrari han estat, per exemple, els ajuts a instal.lacions ramaderes per unitat d’animal que l’any passat anaren a parar, no als ramaders dedicats a les races autòctones o a les explotacions majoritàries, sinó a les vaques que, com tothom sap, es troben en un nombre reduíssim d’explotacions a la nostra illa.

El GEN considera que la destinació d’aquests imports a l’asfaltat frega el frau en entrar en directe contradicció amb els objectius de la UE, que obliga a destinar-los a la millora de les oportunitats i condicions del sector agrari i a la millora del medi ambient i el paisatge rurals.

Mentre el camp es mor davant l’absoluta desidia institucional, Consell i Ajuntaments es dediquen a malbaratar els recursos que li corresponen en benefici dels camps de golf i altres negocis d’empresaris segons sembla molt ben relacionats.

Descarregar document