SES VARIADES: UN CONVENI URBANÍSTIC DE JUTJAT DE GUÀRDIA. L’INFORME JURÍDIC ADMET QUE L’AJUNTAMENT HAURIA DE FER FRONT A INDEMNITZACIONS SI EL NOU PGOU INCOMPLEIX LA REQUALIFICACIÓ I L’EDIFICABILITAT INJUSTIFICADAMENT PACTADA AMB ELS PROMOTORS (06/12/2006)

La requalificació de la zona de ses Variades mitjançant el PTI, s’empara en disposicions legals aprovades pel Parlament Balear pocs mesos abans. Les excepcions incorporades al darrer moment permetien als Plans Territorials Insulars escollir, entre els urbanitzables de primera línia de mar que acomplissin una sèrie de requisits, quins podrien recuperar la seva vigència.
Segons el PTI, el Sector 14 del PGOU del Municipi de Portmany acompleix la totalitat dels requisits. Considera, com no, que el seu desenvolupament és necessari per a permetre la continuïtat dels sistemes estructurals del teixit urbà i dotar-lo de coherència. La realitat, però, és que l’execució d’aquest Sector suposarà un increment de població a la zona en 1.500 persones, més el trànsit que s’origini a rel del projectat port esportiu. Aquests fets suposaran un col.lapse del centre de Sant Antoni i que s’hagi de redisenyar la xarxa viària del nucli urbà. Degut a això, l’Ajuntament ja té previst que serà necessari construir un túnel fins a les afores, amb un cost indeterminat però indubtablement molt elevat i, això sí, amb càrrec a les arques públiques.

DE SÒL RÚSTIC A URBÀ AMB EDIFICIS DE 6 PLANTES
Al PGOU de Sant Antoni de Portmany, aprovat al 1987, es recollia aquesta zona com a sòl urbanitzable i permetia edificació de 4 plantes al seu àmbit. Amb posterioritat, l’entrada en vigor del POOT va rebaixar l’alçada màxima a planta baixa més 2 i, amb l’aprovació de les DOT, al 1999, el sector va quedar desclassificat per no haver-se tramitat i no consta cap resol.lució judicial ni cap recurs contra aquest fet. Amb el conveni signat per Realia amb l’Ajuntament, i aprofitant les exoneracions fetes pel PTI a aquesta zona, aquest darrer es compromet a tornar permetre una edificació de 4 plantes i, a que l’edificació que es realitzi amb frontal al Carrer Cervantes puguin desenvolupar-se fins a 6 alçades PB+4+àtic. A més, al conveni l’Ajuntament es compromet a considerar aquest sector, no ja amb la seva antiga classificació d’urbanitzable, sinó directament com si es tractàs de sòl urbà, amb la qual cosa, òbviament, es facilita bastant la tramitació i la consecució de les oportunes llicències.

El suposat pagament de contribució “urbana” no classifica de cap manera els terrenys, cosa que només poden fer els instruments de planejament que, en aquest cas, a dia d’avui tenen, gràcies al PTI, la condició d’urbanitzables. La condició d’urbans, com ha quedat establert en infinitat de sentències, la dóna l’execució de les infrastructures d’acord amb la corresponent aprovació del P.P, i una vegada que aquestes han estat recepcionades per l’Ajuntament en la seva totalitat, cosa que, en aquest cas, evidentment mai ha passat. Si realment el Grupo Matutes tenia el convenciment de que els terrenys eren urbans, per què no va presentar contenciòs contra el POOT? L’Ajuntament, per tant, té complicat defensar la condició d’urbans d’un terreny que no és més que un descampat on, per cert, la població de Sant Antoni ha reclamat insistentment un parc, parc que l’ajuntament vol col.locar dalt de sa Talaia de Sant Antoni.

EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT PAGA EL PASSEIG MARÍTIM, EL POBLE DE SANT ANTONI, L’INFRASTRUCTURA.
Tot i que per una sèrie de consideracions que es poden qualificar d’esotèriques, al conveni es conclou que a aquest sector no se l’hi ha d’aplicar la Llei de costes perquè es “urbà” , en un gest de “generositat”, Realia es compromet a respectar la zona de servitud de protecció establerta a aquesta norma pels sòls urbanitzables. És a dir, no la respecta quant a densitat d’ús urbanístic que permetria, però si el retranqueig a la mar que permet que el Ministerio de Medio Ambiente es faci càrrec de la construcció del passeig marítim que ja ha iniciat. O sigui, quan convé és urbà i quan no, urbanitzable.

En definitiva, aquest conveni suposarà una massificació molt important del nucli de Sant Antoni de Portmany i que s’hagi de fer una inversió pública molt elevada per crear infrastructures necessàries. Mentre, Realia, pagarà 60.000 euros a l’Ajuntament i preveu embutxacar-se desenes de milions d’euros amb aquesta promoció.

L’informe jurídic que avalà la signatura d’aquest document, ( deu dies després ), assenyala que no hi ha cap impediment per a que l’Ajuntament rectifiqui si ho considera oportú, i anul.li el conveni, únicament que admet que això suposarà el pagament d’indemnitzacions a la promotora. Com si els habitants de Sant Antoni no tinguessin prou amb el cas Cretu.

EL POOT INCLOU SES VARIADES A LA ZONA 4 BAHIA DE SANT ANTONI
El Decret 42/1997 Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística d’Eivissa i Formentera inclou la zona de ses Variades dins del seu àmbit i, per tant, la sotmetia a les limitacions edificatòries que son d’aplicació a aquestestes zones. Això fins l’aprovació del PTI que directament, i sense cap justificació, exonera aquest sector del compliment d’aquesta norma.

VENJANCES PERSONALS
Evidentment, el GEN també confia en que la justícia, jutges i fiscals, no estiguin per satisfer venjances personals i, en conseqüència, arxivin sense més tràmit les querelles criminals anunciades per l’ex-ministre contra la nostra associació, que l´únic que ha fet ha estat donar a conèixer uns fets amb proves fefaents.

Per cert que, tot i que “no passa res” perquè la Senyora Matutes voti el PTI, el cert és que quan els mitjans de comunicació destaparen la seva vinculació personal amb les empreses de la família, es va anunciar a la velocitat de la llum el cessament dels seus càrrecs a les mateixes. Segurament no tenien tan clar que no passàs res.

Aquest cas és només la punta de l’iceberg del que ha passat amb el PTI d’Eivissa i Formentera.