El GEN celebra la decissió d´aviació civil d´obligar a retirar la terra del Pla de Sant Jordi. La terra que no es quedin els seus legítims propietaris s´ha de portar a l´abocador previst al projecte de les obres. En cas contrari es pot incorrer en un greu cas de frau. (21/10/2006)

El GEN-GOB, celebra la pronta resposta obtinguda d’Aviació Civil a rel de la denuncia presentada el passat dia 9 d’octubre pel nostre grup.

Una prova més de la nul.la previsió i total il.legalitat en que s’estan executant les obres viàries a l’illa d’Eivissa n’és el fet que la Dirección General de Aviación Civil, ni tan sols hagués estat informada de l’ocupació de les zones de servitut de l’aeroport d’Eivissa, mitjançant l’abocament de centenars de milers de metres cúbics de terra, residus i pedres que, evidentment, podien suposar un perill potencial per a la navegació aèria. Aquesta decissió d’Aviación Civil, a més, desmenteix categòricament les afirmacions fetes pel Grupo de Empresas Matutes de que Aviación civil “estaba al tanto” dels abocaments i que “en todo momento se han respetado las normas de seguridad marcadas por este organismo.

Els menyspreu a la legalitat, però trambé a la seguretat dels individus mostrat tant per part de l’UTE adjudicatària, pels propietaris dels terrenys i per la pròpia administració és un altre bon indici de quines finalitats i quins interesos persegueixen en realitat aquestes obres mastodòntiques i desproporcionades.

Resulta també lamentable, que mentre s’han utilitzat forces antidisturbis per impedir protestes pacífiques contra les il.legalitats i els expolis que han suposat aquestes obres, a pams s’estassin produïnt fets que atemptaven contra la seguretat aèria i no es fes absolutament res al respecte.

El GEN vol recordar que tota la normativa d’obra pública obliga a contemplar l’abocament dels residus inerts generats han de ser dipositats a zones autoritzades. En aquest cas, tot el material d’enderroc i la terra que no vulguin quedar-se els legítims propietaris, s’ha de portar a la pedrera Santa Bàrbara, a Santa Eulària. Resulta completament il.legal i pot constituïr un cas de frau molt greu, el fet que l’adjudicatària de les obres, que té presupostat el trasport a l’abocador previst de tot aquest material, s’ofereixi per “regalar-la” a tercers, suposadament, com ve sent habitual, cobrant “només” el transport, transport que, d’aquesta manera, cobra dos vegades: una a l’administració (als ciutadans) i l’altra a qui la sol.liciti.

Cas que es comprovi que la terra no és portada a l’abocador previst i utilitzada per regenerar la pedrera de Santa Bàrbara, el GEN considerarà la possibilitat d’interposar una denuncia penal per frau contra tots els sectors implicats.