El GEN-GOB Eivissa presenta al·legacions al Pla Especial de Protecció des Puig des Molins (15/06/2006)

Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI núm. x, en nom propi i en representació del GEN-GOB Eivissa, entitat legalment constituïda, amb NIF núm. G-07089600 i domicili a efectes de notificació al c/ Major, 20, Dalt Vila, o a l’apartat 1189, 07800 Eivissa, durant el període legalment habilitat d’exposició pública del Pla Especial de Protecció de Puig des Molins, presenta a l’Ajuntament d’Eivissa les següents

AL·LEGACIONS

1- Excessiva pressió urbanística a un indret natural.
El Pla Especial preveu l’edificació de sis construccions residencials de grans proporcions, precisament en l’única zona de pinar que es conserva sense edificar en tota la zona, i que presenta un important valor paisatgístic, per que és visible des de gairebé tota l’àrea de es Soto, les muralles i el camí que porta a es Soto Fosc. Malgrat que aquestes construccions es limitin a tenir una altura de 7 metres, les seues dimensions i la seua posició escalonada en aquesta pendent de pinar farà molt visible la destrucció d’aquest paisatge i la implantació d’aquestes edificacions, que a més a més son del tot INNECESSÀRIES en un municipi on, precisament, la major amenaça i els més greus problemes provenen de la massificació urbanística i l’excés de places construïdes.
Representa una apremiant necessitat eradicar de tots els llocs on sigui possible la construcció de noves places residencials, però encara és més urgent fer-ho a paratges naturals que encara mantenen la seua bellesa i autenticitat. Aquests petits fragments naturals del nostre municipi representen autèntics tresors que és precís salvar de la invasió del ciment i l’asfalt, per tal de garantir l’oci públic i la possibilitat de gaudir d’espais oberts.
Per tot això, el GEN demana l’eliminació d’aquestes sis construccions, per entendre que no responen a cap necessitat social real i que, a més a més, consumeixen un territori que és precís preservar en el seu estat natural per a l’ús general.

2-Reducció o eliminació de l’equipament públic previst a l’entrada de l’aparcament subterrani.
A l’entrada a l’aparcament subterrani previst prop del penya-segat que dona a la mar, devora on anava a construir-se l’edifici Blauvert, hi ha previst un “pequeño edificio contenedor de dependencias municipales, aseos y una cafetería-mirador”. Aquesta construcció resulta del tot PRESCINDIBLE i, a més a més, no té cap sentit. Les dependències municipals en aquesta àrea poden ubicar-se a un altra indret si es consideren necessàries, i pel que fa a la “cafetería-mirador”, és evident que això no és un equipament públic, sinó un negoci que no es pot tolerar en un àrea que s’intenta protegir. Si el que es vol és aprofitar el buit o la pendent que deixa el terreny, es pot reforestar, reomplir amb àrides, o deixar-lo estar tal qual. Una nova construcció no deixa de ser una nova agressió visual i estètica a un lloc on precisament, es busca tot el contrari.
Per això, el GEN demana que s’elimini o es redueixi al estrictament imprescindible aquesta construcció.

3-Retirada dels elements antiestètics ja existents en l’actualitat.
Al capítol “Condiciones generales de estética” s’estableix, encertadament, la prohibició d’autoritzar, en noves llicències d’obres, elements estranys com ara rètols lluminosos, materials de PVC, canalitzacions i esteses externes, fusteria d’alumini, etc. Que alteren i desvirtuen l’autenticitat que se suposa ha de presidir un àrea de protecció ambiental i patrimonial com és el Puig des Molins.
No obstant això, no es fa esment per enlloc a la necessitat d’establir plans concrets d’actuació per tal d’eliminar i retirar els elements JA EXISTENTS, per tal d’anar recuperant veritablement l’estètica del lloc. De res servirà que les noves construccions (que seran poques, si atenem al que diu el Pla) respectin criteris estètics si les edificacions més velles (que son majoritàries) mantenen esteses aèries, rètols lluminosos, elements de PVC i altres.
Per tant, és necessari que s’obligui a retirar tots els elements ja existents i que estan prohibits només per a les noves llicències.

4-Mesures concretes de rehabilitació dels molins.
Malgrat la seua importància històrica, i a pesar de la protecció patrimonial de que gaudeixen (els molins de Toni Joan, Pep Joan i d’en Fèlix varen ser declarats BIC amb la tipologia de monument l’any 2002 i els molins d’en Fèlix, de na Secorrada, d’en Cantó i des Porxet, foren declarats Bé Catalogat el mateix any) els antics molins que subsisteixen a la part més elevada del Puig des Molins no son objecte de cap Pla ni Programa de rehabilitació en el Pla Especial de Protecció.
A pesar de que les competències en matèria de patrimoni són del Consell d’Eivissa i Formentera, i de que la Llei de Patrimoni de les Illes Balears (Llei 12 de 21 de desembre de 1998) estableix que són els propietaris d’un bé protegit els que tenen l’obligació de mantenir-lo en bon estat, amb l’ajuda econòmica del Consell Insular, resulta imprescindible i urgent que l’element més emblemàtic de la zona, juntament amb la necròpolis, compti amb un Pla d’actuació, on s’hauria de contemplar la col·laboració dels propietaris i les administracions implicades (Consell i Ajuntament) així com amb una partida econòmica reservada per col·laborar en la restauració d’aquests elements. Així mateix, el Pla hauria de preveure ja uns criteris bàsics d’intervenció així com dels materials emprats i els usos que es podrien donar a aquests monuments.

Resulta decepcionant que apareguin rigorosament detallades les actuacions que es faran en obertura de vials, millora de camins, construcció de noves edificacions residencials, creació d’una “cafeteria-mirador”, etc. i, en canvi, un element realment patrimonial i històric estigui orfe absolutament de la més mínima actuació tendint a recuperar-lo.

Per això és imprescindible la previsió d’un programa bàsic d’actuació sobre aquests molins i una quantificació econòmica d’aquesta intervenció, amb identificació de terminis i concreció d’actuacions.

5-Substitució de la tanca perimetral de la necròpolis fenícia.
La necròpolis de Puig des Molins està actualment delimitada per una tanca que l’envolta i impedeix l’accés del públic, per tal de preservar les restes que allà s’hi troben. Però la tipologia en que es va construir aquesta tanca, molt aparatosa, causa un fort impacte sobre el paisatge i, a més a més, impedeix en alguns trams contemplar en tota la seua magnitud la vall que forma la necròpolis i el magnífic paisatge d’aquest indret.
Els gruixats pilars de formigó que cada dos metres delimiten el perímetre són massa visibles des de totes bandes. A més a més, en parts com la que va devora el carrer Joan Xico, els pilars estan units per un mur de pedra que dificulta la contemplació de la necròpolis. En tot cas, aquesta tanca resulta un element pertorbador, quan seria molt fàcil substituir-la per un altre tancament que, fet a base de forja o altra material semblant, però en qualsevol cas menys visible (sense perdre per això eficàcia en la seua funció), complís la mateixa finalitat.
Per aquest motiu, el GEN demana que el Pla Especial inclogui la substitució de l’actual tanca perimetral per una altra de menys impacte.

6-Protecció de les visuals i el perfil del promontori des Puig des Molins.
Tant la normativa estatal (Ley de Patrimonio Histórico Español _Ley 16 de 25 de junio de 1985- entre d’altres) com l’autonòmica (Llei de Patrimoni de les Illes Balears- Llei 12 de 21 de desembre de 1998), especifiquen que s’han de protegir les visuals i els perfils dels conjunts protegits. Així, l’art. 41, sobre criteris d’intervenció, de la llei autonòmica, estableix :

41.1: Qualsevol intervenció en un bé d’interès cultural haurà de respectar els criteris següents:

b. Es conservaran les característiques tipològiques més remarcables del bé.

41.2 a. Es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística.

Un dels valors destacats del conjunt del puig des Molins és el paisatgístic, com es recull en la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana que ha motivat l’aprovació d’un Pla Especial per a la zona i com ja es reconeixia fins i tot en el PGOU aprovat l’any 1987. És per això, i a fi d’evitar les construccions que obstaculitzin les visuals tant del conjunt històric de Dalt Vila, les Murades i el puig des Molins, que s’han d’arbitrar mesures per garantir la recuperació, conservació i protecció d’aquestes visuals i es prohibeixin edificacions que trenquin aquesta visual o desvirtuïn el perfil del Puig des Molins i Dalt Vila així com les Murades, tant des de mar com des de terra i des de tots els angles, així la contemplació dels molins i altres elements arquitectònics, etnològics i patrimonials de la zona (parets, cases pageses, pous, etc.)

7-Protecció Molí de na Secorrada i restes casa pagesa.
Un dels 7 molins que es conserven a la zona és el de na Secorrada, declarat Bé Catalogat pel Consell Insular l’any 2002. Aquest molí es troba en perill donat que el Consell Insular ha iniciat aquesta legislatura expedient de desprotecció de l’esmentat monument, a pesar de que l’informe de la ponència tècnica de la CIOTUPHA era desfavorable. Encara que la construcció es troba integrada dins una casa, encara conserva la seua estructura. A més a més, al costat del molí es troba la casa pagesa on es varen refugiar Rafael Alberti i Maria Teresa León l’estiu de 1936 quan la Guerra Civil espanyola els va sorprendre a Eivissa. A pesar de que la casa es troba en ruïnes s’hauria de plantejar seriosament la seua protecció i restauració així com la catalogació del molí. Inexplicablement, aquest molí ni tan sols consta en la relació de béns patrimonials inclosa a l’annex de memòria núm. 2.

8-Marc legal del Pla Especial.
En el volum Anexo de Memoria 2 s’estableix com a marc legal les següents lleis: Ley 16 de juny de 1985 sobre Patrimonio Histórico Español, Llei 12 de 21 de desembre de 1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears, PTI i PGOU. No menciona, i s’hauria de mencionar, la Llei de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears (Llei 1 de 19 de març de 2002) donat que en ella es fa referència explícita a la protecció de tot el patrimoni etnològic i en l’àrea de Puig des Molins es troben molts d’aquests elements: parets de pedra seca, pous, cases, etc.

9-Relació completa dels molins i altres elements.
La relació o inventari d’elements patrimonials de la zona és incompleta. Fins i tot manquen alguns dels molins que encara es conserven: Molí de na Secorrada i casa pagesa, Molí d’en Cantó, etc. L’inventari s’hauria de completar amb les fitxes que va elaborar la Conselleria de Patrimoni l’any 2002 per a la incoació de l’expedient de protecció de la zona amb la figura de Conjunt Històric.

Es demana que es tinguin per presentades i acceptades aquestes al·legacions.