El GEN reitera la necessitat de mantenir la figura de Parc Natural per Cala d’Hort (13/11/2003)

Les manifestacions de Pere Palau són totalment contradictòries amb la realitat jurídica que es pretén imposar a la zona.

Les darreres mesures anunciades en matèria d’ordenació territorial per part de l’executiu Balear suposen convertir l’illa d’Eivissa en un espai sense llei on tot és permés i on no es tenen en compte les més mínimes pautes de sostenibilitat a curt i mig termini.

Mentre el President del Consell Insular, Pere Palau, manifesta públicament que no es portarà a terme el projecte de camp de golf de Cala d’Hort, la única cosa certa és que s’estan eliminant precipitadament totes les mesures de protecció de que disposa aquest espai amb l’intenció bastant òbvia de permetre que l’especulació urbanística prengui el relleu al breu parèntesi proteccionista de que ha gaudit aquest espai privilegiat de l’illa d’Eivissa.

Són precisaent els alts valors ambientals de Cala d’Hort els que han fet que la zona hagi estat inclosa, ja des dels anys 80, a tots els catàlegs de zones a protegir. La seva recent inclusió al catàleg de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) obliga als organismes responsables emprendre mesures per a la seva preservació. És absolutament incongruent que mentre els responsables polítics reconeixen aquesta designació posin en marxa canvis normatius per permetre actuacions que lesionarien irreversiblement els valors de la zona. També totalment fora de lloc estan les declaracions fetes en el sentit que es buscarà, en un termini indeterminat de temps, una figura de protecció alternativa per a la zona.

S’ha de fer constar, així mateix, que la desaparició de la figura de Parc Natural, deixaria sense cap tipus de protecció tota la zona des Pla i es Pujol de s’Ullastre, més d’un milió de metres quadrats que està, precisament, en mans de promotores immobiliàries i on la normativa sobrevinguda que seria d’aplicació permetria la construcció d’un Pla parcial de 150.000 metres quadrats a més de l’urbanització de la resta de sòl rústic comú. Quant a la resta de l’actual parc, la seva qualificació com a ANEI, només comporta restriccions de caire urbanístic però aquesta normativa, contràriament a la figura de Parc Natural, no contempla cap pla de gestió ni la possibilitat d’iniciatives encaminades al desenvolupament socioeconòmic sostenible.

El GEN vol recordar que el Parc Natural es va crear en base al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN), document tècnic contemplat a la Llei estatal 4/89 de protecció de la flora i fauna silvestre i al qual s’han d’adaptar tots i cadascun dels instruments de planejament que s’aprovin.