Matutes preveu que el Ministeri de Medi Ambient pagui amb fons públics el rec del camp de golf a Platja de´n Bossa. El Ministeri tramita les ajudes de forma il.legal i sense passar la preceptiva tramitació (10/03/2006)

Després de pagar-li entre tots els accessos a les seves finques, mitjançant una desmesurada però calculada nova autovia a l’aeroport, ara li pagarem la part més cara i complicada del seu nou projecte urbanístic i de camp de golf a la zona: el subministrament d’aigua.

El Ministeri de Medi Ambient està tramitant el projecte: “Reutilización de las aguas residuales de la comunidad de regantes de can Bossa” i que, bàsicament es tracta d’un projecte de rec per a l’anunciat camp de golf de platja d’en Bossa, promogut per l’ex Ministre d’Exteriors Abel Matutes Juan. Segons la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, el Consell de Ministres té previst aprovar, avui, les ajudes.

A la descripció del projecte s’expressen els motius per al seu desenvolupament, el primer dels quals és la “la patente preocupación de la Administración Agraria por la conservación del Medio Rural dado su caracter multifuncional”, també fa referència a la manca d’aigua a Eivissa i l’extraordinari interès de la utilització d’aigües regenerades per a ús agrícola i que, aquesta reutilització “mejoraria sustancialmente los bajos rendimientos actuales”

El projecte preveu el rec d’una superfície de 88 has, que corresponen bàsicament als terrenys on el sr Abel Matutes ha anunciat que pensa construir un camp de golf i on s’ha d’ubicar l’ampliació de l’urbanització a la zona de sa Sal Rossa. S’inclouen les conduccions d’aigua a tota l’extensió afectada pel projecte anunciat als mitjans de comunicació i que, segons l’ex-ministre d’exteriors, es troba ara en tramitació.

Curiosament, una part de les finques “agrícoles” on arriben les conduccions d’aigua del projecte és, segons el PTI aprovat pel Consell Insular, una àrea de desenvolupament urbà, on el grup matutes té previst continuar urbanitzant, tot i tractar-se d’una zona inclosa a l’àrea perifèrica de protecció del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa. Es tracta, concretament, de la superfície recuperada del P.P 2.2 de les NNSS municipals de Sant Josep de sa Talaia i que havia quedat desclassificat per les DOT l’any 1999 però que, segons el Consell, donat que s’ha desenvolupat en part (tot i que hagi set en contra de la llei i sense seguir la tramitació establerta a la normativa vigent ), es recupera i es permet que continuï l’urbanització que fa uns anys va esguerrar per sempre la zona de Sal Rossa. (Això sí, l’habitual a la zona es que no tramitin els projectes d’urbanització i després és el propi Ajuntament de Sant Josep qui es fa càrrec de les despeses amb els diners de tots els josepins. Tot segueix, idò, la tònica de sempre: s’en forra un i pagam tots)

El projecte de rec va ser declarat d’interès general mitjançant la Llei d’acompanyament de presupostos de l’Estat per a l’any 2004, la darrera feta pel govern de José María Aznar, la qual cosa indica clarament que un ministre és sempre un ministre, i que per molt que hagi deixat el càrrec sempre s’agraeixen els serveis prestats. En qualsevol cas, el canvi de legislatura, va provocar que, donat l’abast i els despropòsits que s’havien inclòs com a projectes del PHN, es modificàs la llei i ara s’exigeix un estudi de viabilitat econòmico-financer abans de l’aprovació definitiva d’aquests projectes “d’interès general” del PP. Segons s’ens informa des del Ministeri de Medi Ambient, aquest projecte no disposa encara d’aquest estudi de viabilitat, tot i que sembla que el projecte de camp de golf té perspectives “molt favorables” de ser aprovat per la Comissió Balear de Medi Ambient, segons el que afirma el propi sr Matutes.

El projecte de rec admet que, actualment, la qualitat de les aigües depurades per l’EDAR de platja d’en Bossa no les fa aptes pel rec, però ja preveu que l’arribada d’aigua des de la dessaladora d’Eivissa, amb el nou cabdal provinent de la interconexió amb la de Sant Antoni.

Per fer viable el projecte de rec de “finques agrícoles”, es preveu la construcció d’un dipòsit regulador amb una capacitat de 72.121 m3 a l’interior del Parc Natural de ses Salines. L’aigua s’impulsarà cap a al camp de golf mitjançant un sistema format per dos estacions de bombeig (també pagarem les despeses d’electricitat i el sistema informàtic de control del rec) El dipòsit que es preveu tindrà una alçada de fins a 4’5 mtrs per sobre del nivell del terreny. L’impacte visual, per tant, serà evident en una zona completament plana com son ses Salines, i suposarà una modificació substancial del paisatge d’aquest indret.

El projecte reconeix que la parcel.la on s’ubica la bassa és agrícola actualment inactiva, cosa que no sembla haver comprovat amb la resta de parcel.les que, bàsicament, serveixen ara de magatzem per a les terres provinents de la construcció de l’autovia de l’aeroport i que , ocasionalment, s’intenten dedicar a altres usos, com ara l’implantació de plantes asfàltiques.

L’engany sobre la destinació final de les aigües de l’EDAR és evident quan s’arriba a parlar, al projecte, de la qualitat del productes hortícoles provinents de les parcel.les beneficiades i de l’increment del rendiment econòmic de les parcel.les agrícoles regades (ben segur que rendiment en donarà a algú aquest projecte, molt més del que donaria si la promotora del golf hagués d’assumir els costos en comptes de ser, una vegada més els contribuents els qui paguen la festa.

Es desconeix si el Ministeri és conscient de la realitat que s’amaga darrera d’aquest projecte de rec de “fincas agrícolas”, i per tant, còmplice d’aquest nou exemple de malversació de fons públics.o per el contrari se l’ha enganyat i realmet creu que està afavorint un col.lectiu de pagesos per permetre un major rendiment de les seves finques agrícoles.

Es desconeix quin serà el cost global d’aquest projecte, pel qual sembla que el Ministerio preveu una partida de 2’6 milions d’euros ( Més de quatre-cents trenta milions de les antigues pessetes) però, si s’inclou l’ampliació de la depuradora de platja d’en Bossa per part del Govern Balear, (estació propietat privada dels complexes turístics de Matutes a la zona), el projecte del Ministeri de Medi Ambient, (amb la construcció de la bassa reguladora, el subministrament energètic, i la xarxa de rec a tot el camp de golf) , és probable que estiguem parlant de milers de milions de les antigues pessetes, milions que, d’acord amb la memòria del ministeri, s’haurien de destinar a millorar els rendiments d’explotacions agrícoles dels autèntics pagesos. Els pagesos i els seus cultius, però, no seran els beneficiaris d’aquest projecte. Així, aquesta vegada, un dels sectors més necessitats de suport i d’inversions, vorà com les inversions que els corresponen son desviades per afavorir als de sempre. Únicament el monocultiu turístic, el mateix que enfonsa les possibilitats de diversificació econòmica de l’illa d’Eivissa, i la corrupció de sempre, es beneficiarà d’aquest projecte, si és que s’arriba a aprovar mai, cosa que no semblen dubtar massa els més directament implicats. Per altra banda, donat que l’aigua que acabarà abastint aquests compelxes prové de les estacions de dessalació també construides amb sous públics, ben aviat haurem de començar a pagar multimilionàries ampliacions de les mateixes i construccions de noves. De moment, ja s’ha anunciat un conveni entre el Govern Balear i el Ministeride Medi Ambient per a les conduccions de les aigües provinents de les dessaladores d’Eivissa (a platja d’en Bossa???), valorat amb 13.508.000 Euros. ( uns dos mil dos.cents cinquanta milions de pessetes)

TRAMITACIÓ IL.LEGAL PER PART DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Es dóna la circumstància que el Ministerio de Medio Ambiente NO ha acabat la tramitació de l’estudi d’impacte ambientel del projecte abans de portar-lo a aprovació del Consejo de Ministros. En aquest moment es troba encara en termini d’al.legacions, motiu pel qual, la seva aprovació avui, tal i com està anunciada, seria completament IL-LEGAL.

Result especialment greu el fet que es pugui anunciar l’aprovació un projecte que afecta a una zona humida, Lloc d’Importància Comunitària i Zona d’Especial Protecció per a les Aus i que és, a més, Parc Natural, sense haver finalitzat els tràmits d’audiència i mentre aquests estan encara en tramitació. Concretament, segons la comunicació del Ministerio, el GEN-GOB i Amics de la Terra, disposen fins a principis del mes d’abril per presentar al.legacions. Quina classe de farsa és aquesta?

En qualsevol cas, al llistat de comunitats de regants disponible a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, NO figura la comunitat de regants de platja d’en Bossa.

Es sol.loicitarà al Ministeri de Medi Ambient que reconsideri la seva postura. Avui mateix ens hem posat en contacte i esperam que es repensin el suport econòmic.

Descarregar informe de la declaració de interés general per l'anterior govern nacional (03/01/2004)