El GEN sol.licita al Director Insular de l'Administració de l'Estat i al Delegat del Govern a les Illes Balears la intervenció dels cossos de seguretat (01/02/2006)

El GEN-GOB Eivissa ha adreçat escrit a l´Excel.lentíssim Sr. Ramon Socies i a l´Il.lustríssim Sr. José Manuel Bar, amb la finalitat de sol.licitar l´intervenció urgent dels cossos de seguretat de l´Estat per tal d´aturar el muntatge de la planta asfàltica de Sant Jordi, per trobar-se en una zona de servitud de protecció aeronàutica i no disposar dels preceptius permisos i informes de la Dirección General de Aviación Civil, depenent del Ministerio de Fomento.

En entendre que l´esmentada instal.lació pot suposar risc per a la navegació aèria i que, per tant, es tracta d´un gravíssim tema de seguretat ciutadana, donada l´eficiència i diligència demostrada pels representants del Govern de l´Estat a les illes en altres casos, s´ha sol.licitat la intervenció dels cossos de seguretat de l´Estat en el nombre i amb l´equipament necessaris per tal d´ordenar la paralització i assegurar l´execució del desmantellament de la referida instal.lació.

Us adjuntam còpia dels escrits dirigits a l´administració de l´Estat.

Descarregar carta adreçada al Director Insular de l'Administració de l'Estat, Sr. José Manuel Bar
Descarregar carta adreçada al Delegat del Govern a les Illes Balears, Sr. Ramón Socies