El Govern menteix: la planta asfàltica de Sant Jordi NO forma part del projecte de l´autovia a l´aeroport. Els fets podrien ser constitutius d´un delicte de prevaricació. (29/01/2006)

L’argument emprat per la Conselleria d’Obres Públiques del Govern Balear per autoritzar la planta asfàltica que s’està instal·lant a Sant Jordi és totalment fals. Segons aquest organisme, aquesta planta forma part inseparable del projecte de la carretera, però la veritat és que el projecte d’aquesta obra que va ser exposat al públic en cap moment feia referència alguna a la instal.lació d’una planta asfàltica per a la seva execució. Probablement, en el moment de redacció del projecte, es tenia previst que la planta asfàltica (“temporal”), també il.legal que s’havia instal.lat a la carretera de Sant Josep continuàs en funcionament en el moment d’execució de les obres de l’autovia a l’aeroport, cosa que, afortunadament, la justícia ha impedit en constatar també la seva il.legalitat. Així, s’ha buscat una alternativa, no contemplada en cap moment al projecte i consistent en traslladar l’il.legalitat a un altre lloc, en aquest cas, al costat d’un nucli de població amb diversos centres escolars. D’aquesta manera s’intenta guanyar temps i acabar l’obra abans que la justícia, sempre lenta, es pronunciï. Resulta molt significatiu el fet que, tot i tractar-se d’una activitat catalogada com molesta, insalubre i perillosa, no es faci ni una sola referència a la mateixa a l’informe que, sobre el projecte d’aquesta via, va emetre la Comissió Balear de Medi Ambient en novembre de 2004. Senzillament, per a la CBMA, no existia aquesta instal.lació en el moment d´emetre informe.

La manca de respecte cap a la població demostrada pel Govern Balear és digna d’un règim totalitari i les accions encaminades a afavorir determinades obres i interessos per sobre de l’interès general, que arriba a modificar lleis i normes per aconseguir-les “a mida”, arriba pràcticament a la psicopatia.

El Sr Pedro Palau, en una demostració més de la seva sensibilitat ambiental, arriba a dir que la planta asfàltica “tampoc contamina tant”. Idò bé, una planta de producció d’asfalt utilitza, pel calentament dels àrids i betums que composen l’asfalt, fuel pesant, el més barat i contaminant de tots el combustibles que existeixen. La combustió d’aquest origina olors desagradables provocades per l’òxid de sofre que es desprèn de la mateixa i que té efectes comprovats sobre la salut humana, associats a malalties respiratòries i cardiovasculars; també òxid de nitrogen que pot augmentar la susceptibilitat a processos asmàtics. Els tipus de fuel que solen emprar aquestes instal.lacions, contenen hidrocarburs aromàtics policíclics i metalls pesants altament tòxics i amb un important potencial cancerígen segons estudis realitzats per la OMS; l’òxid de sofre i el nitrogen són els principals causants de l’anomenada pluja àcida.
En el procés de fabricació d’asfalt s’emeten a l’atmosfera:

A més, els residus generats per aquesta activitat tenen la consideració de perillosos i, evidentment, no s’ha tramitat en cap moment l’estudi i planificació per a la seva valorització i tractament.

Segurament amb aquestes dades el Sr Palau no voldria una planta asfàltica al costat de casa seva, però si resulta que s’instal.la al costat dels habitatges dels altres i de les escoles dels seus fills, considera que “tampoc contamina tant”.

El Govern Balear ha falsejat, per tant, les característiques i durada d’una activitat catalogada com molesta insalubre i perillosa per tal d’autoritzar.la de manera completament il.legal. Aquest fet podria ser constitutiu d’un delicte de prevaricació.

El GEN s’adreçarà a la Conselleria d’obres públiques per tal de sol.licitar la totalitat dels informes emesos per part d’aquest organisme per emparar l’autorització d’aquesta planta asfàltica que no es té en compte ni tan sols a l’informe emès per la comissió de medi ambient, senzillament perquè al projecte no es contemplava la seva instal.lació, digui el que digui ara el Sr Jover.