Patrimoni dóna la raó al GEN i rectifica a Sa Caleta. Es senyalitza, ara, la part reconstruida de l’antiga davant el nostre avís de denunciar l’intervenció feta davant l’UNESCO (15/01/2006)

Encara que sense dir-ho públicament per no reconèixer que la restauració del poblat fenici de sa Caleta (BIC i declarat Patrimoni de la Humanitat el desembre de 1999) es va fer malament i incomplint greument la Llei, la conselleria de Patrimoni ha rectificat i des de fa dies està senyalitzant la part antiga de la part afegida (malament) al poblat fenici de sa Caleta.

L’arti. 41 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears diu, entre d’altres coses que : \"S’evitarà la reconstrucció total o parcial del bé - cosa que es va fer a sa Caleta i es pretén fer a ses Païsses de Cala d’Hort - llevat que se n’utilitzin parts originals i pugui provar-se’n la seua autenticitat,- cosa que no s’ha fet a sa Caleta perquè s’empraren pedres que res tenien que veure a les que s’utilitzaren en el segle VIII a.C. per construir el poblat - Si fos necessari afegir materials o elements indispensables per a l’estabilitat, la conservació o el maneniment, aquests s’hauràn de reconèixer per tal d’evitar el mimetisme\".

És en aquest darrer punt on s’esta rectificant el desastre realitzat i presentat ja pel propi conseller als mitjans de comunicació: Tal i com es pot veure a les fotografies que adjuntam, s’esta procedint a senyalitzar i diferenciar la part autèntica i antiga del poblat, de l’afegit realitzat durant la desafortunada intervenció.

Això és un reconeixement implícit de que les denúncies del GEN eren del tot encertades.

Volem recordar que davant les dos denúncies realitzades pel GEN, una denunciant la “restauració” i la segona posant en evidència que la major part del poblat es trobava fora de protecció i les seues pedres utilitzades per fer torrades i focs, el conseller de (des)patrimoni va fer públic un nou informe tècnic, de data 12 de desembre de 2005, i del qual el GEN en té còpia, encarregat a mida per avalar les seues actuacions, on s’afirmava textualment que la restauració (emprant pedres petites i argamassa) “esta realitzada d’aquesta manera, precisament per acentuar la diferenciació. En qualsevol cas, la qualitat de la pedra és similar…”. Amb això justificava l’informe tècnic la restauració, el que no s’hagués diferenciat amb una línia la part antiga de la nova. A més a més es reconeixia que els materials no eran autèntics i originals, com exigeix l’art.41 de la llei sino que simplement “la qualitat de la pedra és similar”(sic).

El GEN-Gob Eivissa exigeix però que no només es rectifiqui en aquest punt sino que s’elimini la part moderna afegida donat que no s’ha realitzat amb materials originals dels quals es pugui provar la seua autenticitat, tal com mana l’art.41 mencionat.

El que esta fent la conselleria de Patrimoni és actuar a l’apressurada davant l’anunci realitzat pel GEN en el sentit de denunciar tot el que esta passant davant la UNESCO.

Els informes i el fet que les obres ja fa temps que es donaren per acabades i la “restauració” inagurada, és una prova més de que l’addició, ara, d’aquesta línia per distingir l’afegit del jaciment original no estava prevista al projecte i només quan es veuen descobertes les il.legalitats comeses i s’adonen de la posibilitat de ser denunciats davant l’UNESCO pel bunyol rectifiquen d’amagat. Ara, clar, diràn que ja estava previst, cosa que ells mateixos han desmentit des del principi quan han defensat que tot havia estat correcte i legal.

De tota manera, la separació entre l’antic i l’afegit s’ha de fer a mida que avança el procès de restauració, per garantir que el seu traçat s’ajusta a la realitat, no després d’haver donat per acabades les obres.