El TSJB desestima remetre al Tribunal Suprem el recurs de cassació de Baloo Music i l´Ajuntament de Sant Antoni.
La darrera sentència que obliga a la demolició no és recurrible davant del Suprem. (14/01/2006)

La Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balear ha emès un auto pel qual acorda que no procedeix el recurs de cassació que pretenien presentar davant del Tribunal Suprem tant Baloo Music com l’Ajuntament de Sant Antoni, en no tractar-se de sentència dictada “en única instància” sinó en segona, en resoldre`s recurs d’apel·lació contra la resolució d’un jutjat.

La Sala del Contenciós Administratiu fa memòria a les parts que pretenien l’apel·lació i els recorda, a l’auto emès, que el fet que no sigui recurrible la sentència “lo conocen sobradamente las partes que ahora pretenden preparar el recurso de casación y que son las mismas que intentaron preparar recurso de casación en los mismos términos en el rollo 20/2002 y que al serles denegada la preparación de tal recurso por la misma causa, acudieron en queja al TS ...que declaró bien denegada pa preparación del recurso porque no es admisible la casación frente a sentencias dictadas en segunda instancia”; Aquest recordatori que fa la Sala a Baloo Music i l’Ajuntament de Sant Antoni, és una clara mostra de que els jutges del Tribunal Superior de Justícia son perfectament conscients de l’abús que estan fent de la justícia, saturant-la amb recursos i apel·lacions cosa que els hi permet, d’una banda el capital del Sr. Cretu, propietari de l’obra il.legal, i per altra el capital dels contribuents, en el cas de l’Ajuntament de Sant Antoni, només amb l’únic propòsit de dilatar al màxim l’acompliment d’una sentència ferma.

Tot i que el Sr. Jaime Roig, advocat de promotor, després de donar-se a conèixer la darrera sentència, va advertir de la seva intenció d’acudir al Tribunal Suprem, cosa que, segons ell, suposava, com a mínim, que passarien anys abans d’una sentència definitiva per part de l’alt tribunal, el cas és que el TSJB tanca ara la porta a aquesta possibilitat, amb la qual cosa s’escurça considerablement el temps de que disposa el seu client per desallotjar l’edifici il.legal de Corona.

Els motius de pretesa impossibilitat d’acomplir amb la sentència, argumentats per les parts recurrents, no s’han assemblat mai als que preveu la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, com poden ser el “temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional”, a no ser, clar, que per evitar acomplir aquesta sentència pretenguin declarar una guerra o declarar Eivissa República Independent. Al pas que anam ja no sabem si ens sorprendria cap de les dos coses.

El GEN recorda al Sr. Sala, batle de Portmany, que el termini per procedir a la demolició donat pels jutjats és limitat i que l’incompliment del mateix pot comportar importants sancions i fins i tot accions penals contra els responsables municipals.