El Govern aprova un PRUG que permet augmentar un 35% el sòl urbanitzat dins del Parc. La Conselleria de Medi Ambient insulta al poble d´Eivissa que ha lluitat més de 30 anys per aconseguir la protecció de Ses Salines. (25/12/2005)

El Conseller de medi ambient, Jaume Font, el modern Atila del Medi Ambient a les Balears, ha anunciat que, malgrat les reiterades promeses fetes pel seu partit i del consens que semblava existir entre les forces polítiques de Balears per aturar la urbanització a ses Salines, i després de 10 anys de “pau urbanística” dins d’aquest espai, la conselleria de medi ambient acaba d’aprovar un pla rector d’ús i gestió que suposarà un augment del sòl edificable en un 35 %.

Per aconseguir delimitar aquests suposats urbans a ses Salines, la Conselleria de Medi Ambient, en comptes de perseguir les infraccions urbanístiques que ha patit aquest indret, les ha aprofitat per consagrar-les com a sòl urbà i així permetre la seva continuïtat.

El conseller Font, a més a més, insulta la intel·ligència de l’opinió pública quan té la barra de dir que el PRUG redueix el sòl urbà respecte del previst al PORN quan, a aquest document, aprovat al 2002, es declarava tot l’espai com a sòl rústic protegit a l’espera del que determinàs el Prug. Ara, amb el prug a les seves mans, s’ha optat per augmentar encara més l’àrea susceptible de ser edificada.

El PORN, literalment estableix: Queda classificat com a rústic la totalitat de l’àmbit del parc, llevat dels sòls que varen tenir la condició d’urbans quan va entrar en vigor la Llei 17/2001, de 19 de desembre, i que el Pla rector d’ús i gestió ha de delimitar, sempre que s’acrediti que compleixen les condicions que assenyala l’article 8 de la Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i valoracions. També s’han de delimitar com a urbans els sòls que el PRUG consideri necessaris per al correcte desenvolupament i funcionament ecològicament sostenible de la indústria salinera.
2. Queda suspesa la classificació de sòls urbans i urbanitzables existents dins els límits del parc fins que s’aprovi el Pla rector d’ús i gestió...


És a dir, el Conseller Font, menteix i tergiversa la realitat per justificar l’incompliment de les promeses del seu partit de protegir urbanísticament la zona de ses Salines. A més, es cometen greus il.legalitats en delimitar com a sòls urbans terrenys que no acompleixen les condicions exigides per la Llei 6/1998. No compten amb vials, subministrament d’aigües, clavegueram, enllumenat públic, voravies, ect. I la consolidació existent s’ha fet al marge de la legalitat i, en molts casos, es tracta d’infraccions no prescrites i per tant perseguibles.

El nostre medi ambient, fins i tot als més preuats i valuosos enclaus, estan en mans de la més absoluta incompetència i dels individus més insensibles i perillosos de tota la nostra Història. Mai s’havia demostrat tant menyspreu per la voluntat del poble d’Eivissa de preservar l’enclau natural més emblemàtic: ses Salines.

El PRUG aprovat per l’anomenada Conselleria de Medi Ambient, suposa no només deixar sense efectiva gestió aquest paratge, sinó que permet que continuï la seva degradació, deixant-lo en mans de l’especulació i venut als interessos econòmics.

Ses Salines varen ser teòricament preservades per una figura de protecció ambiental ja fa més de 10 anys. En aquest temps no només no s’ha constatat una millora de les seves condicions ambientals, sinó que han empitjorat considerablement i fins i tot les ferramentes que haurien de servir per protegir i gestionar s’han autèntiques condemnes per aquest espai.

La massificació, l’urbanització i la manca de control sobre aquest espai son un exemple de la poca vergonya i la deixadesa dels responsables Institucionals i de la seva nul.la voluntat de protegir els seus valors. Les il.legalitats urbanístiques consentides i emparades per l’administració, l’augment de fems acumulats, el convertir les dunes en pistes per vehicles “quats”, la freqüentació incontrolada, la creació de nous aparcaments i un llarg etc d’agressions davant d’una absoluta passivitat per part dels responsables (?), dóna una idea de quin serà el futur d’aquest espai. Teòricament es tracta d’un Parc Natural, a la pràctica, però, res sembla indicar-ho. Mentre aquests espais, arreu del món, son paradisos de la biodiversitat, cuidats com a tresors, a Eivissa, per vergonya nostra, no es distingeixen de qualsevol altre punt litoral massificat.