EL GEN CONSIDERA QUE EL PRUG CONTEMPLA UNA NUL.LA GESTIÓ DE LA PART MARINA DEL PARC NATURAL DE SES SALINES I PERMET QUE CONTINUI LA SEVA DEGRADACIÓ (10/12/2005)

LES PLATGES DEL PARC CONTINUARAN SENT CLAVEGUERES CADA ESTIU

El GEN considera que el fràgil entorn marí del Parc Natural de ses Salines no és objecte de la protecció i gestió que necessita de forma urgent i que el PRUG presentat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear no contempla cap mesura encaminada a la millora i protecció dels ecosistemes, ja molt malmesos degut a la incontrolada pressió humana.

Tots els estudis realitzats a la zona posen de manifest que el problema més greu a que s’enfronta la part marina del Parc Natural de ses Salines és la massificació a que es veu sotmès durant els mesos d’estiu, quan milers d’embarcacions fondegen incontroladament davant de les platges, fonamentalment a s’Espalmador, Illetes i Salines. Aquesta massificació comporta convertir aquestes platges en autèntiques clavegueres on van a parar les aigües residuals de milers de persones diàriament. Aquesta contaminació per aigües residuals està provocant greus danys al més preuat tresor del Parc Natural, la Posidònia Oceànica, que es veu asfixiada per la proliferació d’algues filamentoses deguda a l’augment de matèria orgànica a l’aigua. Tot i que l’abocament d’aigües residuals sense depurar a la mar està prohibit el cert és que, a la pràctica, és habitual i per altra banda inevitable, donat que no existeixen instal.lacions als ports pel tractament d’aquestes aigües ni cap control administratiu.

El Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de ses Salines ha de tenir com a objectiu fonamental identificar i corregir els impactes negatius que es puguin donar dins del Parc Natural però, contràriament a la seva suposada funció, el PRUG presentat no identifica el pitjor impacte que es dóna i no preveu mesures correctores vàlides per a solucionar el problema.

La única lleu i insuficient mesura correctora que trobam al PRUG és la senyalització de petites zones on el fondeig d’embarcacions queda prohibit. El fet que la resta del Parc sigui de fondeig lliure i que no es limiti el núm d’embarcacions que puguin tenir-hi accés, suposa que s’admet que es continuï produint, any rera any, el pitjor problema per a la conservació a que s’enfronta els fons marí del Parc.

EL PROJECTE DE PUNTS DE FONDEIG O COM MALBARATAR ELS FONS DEL PROJECTE LIFE NATURALESA DE LA CE.

El Govern Balear, amb el suposat objectiu d’ordenar el fondeig a les zones catalogades com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC), ha posat en marxa un projecte per instal.lar punts de fondeig a aquestes zones. Evidentment, el sentit d’aquestes instal.lacions seria el de limitar els fondeigs possibles al num de punts disponibles, però això no és així. Resulta que hi haurà punts de fondeig i la pràctica totalitat de la resta de l’espai LIC serà de fondeig lliure, amb la qual cosa aquests punt de fondeig no tenen utilitat pràctica tret de la desemborsar 1.622.478,01 Euros.

Es de suposar que l’argument que s’utilitzarà per part de la Conselleria serà que, cas que es demostrin insuficients les mesures d’aquest PRUG, ja es modificarà d’aquí a sis anys. El cas és, però, que ara ja se sap que son mesures insuficients i que mentre es permetrà, al menys durant 6 anys més, que continui la degradació d’aquest espai.

La evidència del bunyol es posa de manifest només de veure la tramitació seguida per aquest projecte:En definitiva, el tema de l’instal.lació de punts de fondeig als LICs, com ara a ses Salines, s’ha fet sense cap consideració de caire ambiental, sense que tengui res a veure amb la gestió sostenible d’aquests espais i sense que sigui la solució al seu pitjor problema: la massificació.

El GEN ha presentat al.legacions al PRUG que s’ha exposat al públic amb l’intenció d’intentar una reconsideració del seu contingut per part de la Conselleria i de que no es perdi aquesta ocasió única i tan esperada per gestionar de manera ambientalment sostenible aquest espai natural, com sembla que serà el cas.