El Consell incompleix en els pressupostos de 2006 la seua promesa de reforçar la Disciplina Urbanística (07/12/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol mostrar la seua profunda indignació per l’incompliment de la promesa feta reiteradament per l’equip de govern del Consell Insular de reforçar la disciplina urbanística des de la institució i fer complir les normatives en la matèria. Aquests anuncis varen ser fets de manera repetida i molt destacada tant pel president, Pedro Palau, com pel conseller insular d’Urbanisme, José Torres.

Però, transcorreguts bastants de mesos des de l’aprovació del PTI, i quan ja es coneixen els pressupostos generals del Consell per a 2006 s’observa que en cap capítol ni partida econòmica es preveu la més mínima dotació humana o material per a reforçar els serveis de vigilància i de control d’il·legalitats.

En les inversions per a 2006 que figuren al capítol VI de les Despeses ni en el Capítol I de Personal no figura, llevat de l’adquisició d’unes càmeres fotogràfiques, la compra de cap equipament rellevant ni la contractació de cap equip humà que permeti pronosticar una notable millora dels serveis de disciplina urbanística del Consell, avui per avui absolutament reduïts a la mínima expressió, per no dir totalment inexistents.

El GEN exigeix la convocatòria de places de personal per a crear un autèntic cos de Disciplina Urbanística, composat per no menys d’una dotzena de zeladors, arquitectes i lletrats, amb el corresponent parc mòbil terrestre i aeri, i una seu pròpia. Això és el que ja tenen els consells insulars de Mallorca i Menorca, i és una vegada més el Consell pitiús el que es pren les qüestions territorials amb menys interès.

La necessitat d’aquest servei de Disciplina Urbanística és especialment urgent quan cada dia es demostra que són els propis ajuntaments, especialment dos d’ells: Sant Josep i Santa Eulària, els que infringeixen les lleis i permeten construccions il·legals, a més d’ometre sistemàticament el seu deure de vigilar les infraccions.

Un altra exemple de l’incompliment de la promesa de fer complir el PTI són les múltiples denúncies que ha presentat el GEN davant el Consell Insular per infraccions urbanístiques des de que es va fer aquesta promesa. Si realment el conseller d’Urbanisme hagués portat endavant els seus anunciats propòsits moltes d’aquestes denúncies haguessin estat innecessàries.

Per altra banda, la manca d’expedients sancionadors comporta una minva en la recaptació econòmica de sancions, que pot constituir una certa i important font d’ingressos per a una institució que no sembla travessar el seu millor moment econòmic.

És necessari acabar, sobretot, amb la sensació generalitzada d’impunitat que hi ha a les nostres illes i que ha estat reconeguda fins i tot pels nostres governants, els quals, no obstant això, no fan res per evitar-ho, sinó tot el contrari.

De res servirà la promulgació de lleis, l’aprovació de plans, l’actualització de planejaments, si els incompliments que es cometen contínuament no tenen un càstig efectiu i exemplaritzador per a la resta de la societat. Això és encara més necessari a un lloc com Eivissa, que viu del seu paisatge i té un territori molt limitat.

A aquestes alçades el GEN-GOB Eivissa es pregunta de què serveix l’existència d’un Conseller d’urbanisme, a part de per a que un senyor cobri una nòmina cada mes per una feina que no fa. O és que la seva feina es limita a aprovar amnisties cada pocs anys per regularitzar tot allò il·legal que la ineptitud de les institucions vagi permetent?