El projecte de consolidació de Sa Caixota vulnera la Llei de Costes i és il.legal i inútil (29/11/2005)

LES 66 Has DE LA URBANITZACIÓ DONEN PER COMPENSAR L’EDIFICABILITAT DE LA ZONA AFECTADA FORA DEL DOMINI PÚBLIC I DE LA ZONA DE PERILL.

Davant les notícies aparegudes referents al projecte de construcció de murs de contenció a la zona a l’inestable de sa Caixota, el GEN-GOB Eivissa ha de manifestar el seu desacord amb el projecte que es pretén portar a terme perquè, a més de no solucionar el problema, suposa la vulneració de la Ley de Costas de l’Estat.

En primer lloc, a sa Caixota, no hi ha hagut un moviment de terres superficial, sinó un enfonsament del terreny, tal i com es pot apreciar a la fotografia adjunta. El moviment de terra que ha provocat aquest enfonsament ha tengut lloc a gran profunditat i la creació de murs que afegiran un pes extra sobre el terreny no només no solucionarà el problema, sinó que pot agreujar-lo considerablement.

Donada la superfície del Pla Parcial de sa Caixota, que és el més gran del municipi de Sant Josep, amb un total de 660.000 m2 urbanitzables, resulta evident que la millor solució és la de desplaçar l’edificabilitat de la zona de risc a altres zones fora de perill. D’aquesta manera no només s’eliminen els problemes de seguretat, que es mantindrien tot i els murs de formigó que es projecten, sinó que s’evitaria l’invasió de la zona de Domini Públic Marítimo-Terrestre, invasió que no està en absolut justificada ni és, per tant, autoritzable.

A més a més, una autorització de reconstrucció del Residencial Vista Alegre resulta legalment inviable, donat que sembla que aquesta obra no disposa, ni ha disposat mai, de concessió administrativa, tal i com es disposa a la Ley de Costas de 1988 i com ja disposava la Ley de Protección de las Costas Españolas de 1980, anterior a la construcció del Residencial Vista Alegre.


El GEN s’adreçarà a la Demarcació de Costes de Balears amb la finalitat de sol·licitar que es denegui qualsevol autorització per actuacions a l’interior de la ZDPMT, donat que aquesta autorització ni estaria justificada ni és necessària.

El GEN considera imprescindible que es procedeixi de la manera més urgent possible a l’enderrocament de les runes del residencial i a la seva retirada i, evidentment, que quedi lliure de qualsevol intent d’edificar la totalitat de la zona de risc, en compliment de la legalitat i del sentit comú. L’especulació als terrenys situats a primera línia de mar és habitual, però es que en aquest cas s’arriben a posar en perill vides humanes en un afany de lucre desmesurat. A una zona amb 660.000 m2 urbanitzables, és evident que es pot buscar una ubicació alternativa i amb projectes de més baix impacte, que no sigui sobre un munt d’argila davant la mar que, ja des d’antic, la gent del lloc coneixia amb la denominació de “es Trencats”, per la seva inestabilitat.

El GEN vol recordar que la Llei de costes estatal, ja a l’exposició de motius, estableix que:

\"Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los casos.

Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración.


Per tant, resulta evident quin ha de ser l’esperit a l’hora d’aplicar aquesta normativa i l’autorització del projecte proposat pels promotors de Vista Alegre, suposa avançar exactament en la direcció contraria.