El GEN insta a l’Ajuntament a l’aprovació immediata el PGOU i el pla especial de Ses Feixes. el GEN es pregunta el perquè del retard (27/11/2005)

EL GEN-Gob Eivissa exigeix a l’Ajuntament de Vila a que d’una vegada i sense més excuses i retards porti al Ple l’aprovació definitiva del PGOU i l’aprovació del Pla Especial de ses Feixes, anunciada repetidament des d’aquest passat estiu i encara no produïda.

El GEN recorda que, a pesar de les promeses i que s’ha anunciat que l’aprovació definitiva del PGOU recollirà allò que ja contemplava l’Avanç del document, és a dir, que tot l’àmbit de ses Feixes quedarà protegit i serà inedificable, les úniques passes donades fins ara per l’Ajuntament van en sentit contrari:

L’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Vila (PGOU) a les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), recentment aprovada per la CIOTUPHA, publicada al BOIB de l’11 d’octubre passat, contradint allò que disposen les pròpies DOT i la Llei del Sòl, (i la paraula del batle de Vila) de recollir com a rústics aquells terrenys que disposin d’algun tipus de protecció de caire patrimonial i/o ambiental, ha continuat recollint els falsos sòls urbans des Prat de Vila i ha deixat el Sector 6 com a rústic comú, àrea de transició, per a futurs desenvolupaments urbanístics, per què?, per què si la intenció de l’Ajuntament és protegir aquesta zona humida, que té la declaració de Bé d’Interès Cultural, ha presentat a aprovació aquesta adaptació a les DOT?, Per què s’ha modificat la proposta inicial de recollir aquest àmbit com a rústic protegit?, per què s’ha ignorat totalment i absolutament el dictamen desfavorable de la Comissió Balear de Medi Ambient que obligava a recollir com a rústiques ses Feixes per tractar-se d’una zona humida?, per què ha set l’únic planejament de Balears que ha ignorat un informe desfavorable d’aquesta Comissió?, per què, el document aprovat, no ha passat el preceptiu tràmit d’exposició pública? Per què es diu que és una mera adaptació a les DOT i, en canvi, s’afegeixen articles al PGOU per donar potestats per fer i desfer, en matèria d’obres al port, al Govern Balear?

El GEN, davant aquest acord de la CIOTUPHA que ni tan sols ha tramitat legalment, ha presentat, davant el Ple del Consell, un RECURS D’ALÇADA per demanar la seva anul.lació. El cúmul d’irregularitats en aquest expedient d’adaptació a les DOT del PGOU de Vila és tal i tan difícil de justificar, que consideram probable que evitin contestar el recurs i el deneguin per silenci administratiu.

Demà dilluns, 28 de novembre, està previst un nou Ple a l’Ajuntament d’Eivissa i, una vegada més, es perd l’oportunitat de portar a aprovació la revisió del PGOU o, al menys, el Pla Especial de ses Feixes, document que tenen al calaix des de fa tres anys, per què?

Per altra banda, el GEN exigeix a l’Ajuntament, donat que no ha sortit a desmentir-ho, que aclareixi a quin acord a porta tancada havien arribat amb el Consell i al que va fer al·lusió el portaveu i conseller de Patrimoni, Juan Marí Tur, quan va afirmar que l’anunci fet pel Consistori en el sentit de que ses Feixes serien inedificables incomplia aquest acord que no ha sortit a la llum pública. Coneixent els precedents, ens temem el pitjor. El GEN vol saber també si aquest acord té a veure amb l’anunci fet pel conseller de Patrimoni en el sentit de que en 10 dies hauria novetats respecte del BIC de ses Feixes.

Si l’argument per no portar a Ple l’aprovació definitiva del PGOU és que encara no s’ha finalitzat la definitiva redacció del document, aquesta excusa no serveix per no haver portat tampoc a aprovació el Pla Especial de ses Feixes elaborat pel Consell l’any 2002. Si s’havia de retocar algun punt s’han tingut prop de 3 anys per fer-ho. A què esperen?

El GEN exigeix a l’Ajuntament i al Consell que es deixin de maniobres , de “marejar la perdiu” respecte a aquest tema, que expliquen a quins acords a porta tancada envers ses Feixes han arribat i que cadascú compleixi amb la seva obligació:


Mentre tot això passa, mos prometen protecció per ses Feixes però assistim a noves maniobres de promotores immobiliàries a la zona, i hi ha rumors que algun arquitecte “de prestigi” pot pensar que la seua obra pot ser més important o tenir prou valor per substituir el nostre patrimoni i la nostra Història".