El GEN porta a la fiscalia la urbanització de Cala carbó. es torna a demanar a l’Ajuntament la suspensió immediata de l’arquitecte municipal (23/11/2005)

El GEN-GOB Eivissa ha lliurat a la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un extens dossier referent a la urbanització que s’està portant a terme a la zona de ses Serretes de Cala Carbó. El nostre grup considera que s’està donant un aprofitament urbanístic del tot il·legal a l’anomenada Àrea d’actuació 4.1. I de les Normes Subsidiàries de planejament municipal. Concretament s’ha sol·licitat la investigació de presumptes delictes contra l’ordenació territorial i contra el Medi Ambient, a més dels de prevaricació, tràfic d’influències i activitats prohibides a funcionaris públics o personal al servei de l’administració.

El GEN considera molt greu el fet que des dels propis serveis tècnics s’estigui emparant il·legalitats de la magnitud que es donen al municipi de Sant Josep de sa Talaia. El GEN considera molt significatiu el fet que, segons sembla, el projecte executat en primer lloc a aquesta zona, fos realitzat per un arquitecte madrileny, habitual en aquesta mena de projectes abans de l’aparició de la Sra. Pilar Fernández. Concretament, aquest arquitecte, està vinculat a un número significatiu de projectes d’obres realitzats a la urbanització il·legal de los Parques de es Cubells, cas pel qual ja va ser cridat a declarar com imputat per la Fiscalia de Medi Ambient. S’ha de recordar que, malgrat la qualificació de sòl rústic d’alt nivell de protecció d’aquesta zona de es Cubells, els projectes també aconseguien els informes favorables del tècnic municipal, el Sr. Huerta. Com es recordarà, Los Parques de es Cubells no es només una urbanització il·legal a l’interior d’una zona protegida, sinó que, a més a més, s’ha ubicat a una zona amb un risc molt elevat de despreniments, amb el consegüent perill per a vides humanes i bens.

Cada vegada resulta més evident que, a Sant Josep, projectes de dubtosa legalitat, realitzats per un reduït núm. d’arquitectes, aconsegueixen sistemàticament els informes favorables dels tècnics i les autoritzacions de la Comissió de Govern.

En el cas de Cala Carbó resulta del tot incomprensible que a uns terrenys que no reunien els requisits per ser considerats solars es permetés edificar amb una intensitat que supera àmpliament la prevista al planejament. A més, el fet que es tractés d’una zona forestal obligava, segons les NNSS, a preservar la massa boscosa que ha desaparegut en la seva pràctica totalitat. Aquest fet és especialment greu si tenim en compte que la zona s’ubica a l’interior d’un Lloc d’Importància Comunitària (LIC), per tant protegit per normativa europea (Directiva d’Hàbitats) i, pel que sembla, ni tan sols es va sol·licitar informe a la Comissió Balear de Medi Ambient. A més, la desforestació ha afectat també al sòl rústic colindant.

El GEN-GOB Eivissa considera absolutament necessari que l’arquitecte municipal de Sant Josep sigui suspès de les seves funcions i anima a l’equip de Govern de l’Ajuntament a buscar de forma urgent un substitut.