El GEN exigeix al Consell l’excavació completa de tots els jaciments arqueològics afectats pel projecte de l’autovia de l’aeroport (19/11/2005)

Només en uns pocs metres han aparegut 3 jaciments sense que hagin començat encara les obres

A l’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) del projecte de l’autovia de l’aeroport ja es mencionava que aquest afectava com a mínim a 4 jaciments arqueològics, a més de nombrosos béns del patrimoni rural i etnològic

A pesar d’això no s’ha aplicat en cap moment el concepte d’arqueologia preventiva i no s’ha obligat a l’empresa adjudicatària (MAB és clar) a fer unes campanyes arqueològiques prèvies a l’inici de les obres.

En les darrers setmanes s’ha fet pública l’aparició d’un jaciment just al costat de l’actual carretera de ses Salines i només quan el fet ha sortit a la llum pública és quan s’ha estudiat i excavat però això sí, només parcialment, en una petita part, és a dir, just per cobrir l’expedient i intentar acallar les crítiques d’entitats com el GEN i de Plataforma Antiautopista. L’estudi o pseudoexcavació està paralitzada des de fa temps.

A més a més, el que no s’ha dit ni s’ha fet públic, d’una manera deliberada per no entorpir els projectes d’autovies i amb la complicitat dels responsables de Patrimoni del Consell, és que a la mateixa zona i en només uns pocs metres hi ha al manco 2 jaciments més, que ni s’han excavat ni documentat.

A més, un d’ells s’ha tapat parcialment amb les terres que es varen remoure quan es va intentar fer un simulacre d’inici d’obres dins les propietats de les empreses Matutes.

Per altra banda, segons es desprén de les actes de la CIOTUPHA, no s’ha donat compte a aquest organisme de les actuacions dutes a terme ni sobre l’antiguitat de les restes, que són d’epoca fenícia o romana. Es veu ben clarament per les restes destapades que estam parlant d’una estructura important on hi ha a més a més importants restes ceràmiques.


La secció de Patrimoni del GEN exigeix al Consell Insular que faci ús de les seues competències i obligacions en matèria de patrimoni arqueològic i obligui a l´excavació total de tots els jaciments.

El GEN es veu obligat a recordar, una vegada més, que el CODI PENAL tipifica com a delicte la destrucció per acció u omissió de béns patrimonials. A més a més, tant la Ley de Patrimonio Español de l’any 1985 com la Llei de Patrimoni de les Illes Balears de 1998 fan especial incidència en la gran importància del patrimoni arqueològic:

Art.49 Definició: Integren el patrimoni arqueològic de les Illes Balears, els béns mobles i immobles en els quals concorre algun dels valors de l’article 1 de la present Llei, l’estudi dels quals requereix l’aplicació de metodologia arqueològica, hagin estat o no extrets i tant si es troben en la superficie o en el subsól…”

L’art.1 al que es refereix el paràgraf anterior diu : El patrimoni històric de les Illes Balears s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, …” És a dir, no només els protegits amb la figura de BIC ó BC.

Prou ja d’excuses per seguir arrassant el nostre patrimoni sota el ciment, el formigó i la corrupció.

Us adjuntam fotografiia d’un dels jaciments localitzats, així com del plànol d’ubicació de les restes aparegudes a la zona.