El GEN denuncia un excès d’urbanització a la zona de Cala Carbó. L’aprofitament urbanístic que es pot estar donant a la zona podria duplicar el permès pel planejament. (17/11/2005)

El GEN-GOB Eivissa ha remès una denuncia a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en considerar que a la zona de Ses Serretes de Cala Carbó, concretament a l’Àrea d’Actuació 4.1 de les Normes Subsidiàries municipals, s’està produint un excés d’aprofitament urbanístic que pot superar en un 100 % del permès a aquest planejament.

Concretament, les irregularitats detectades afecten a l’AA 4.1 (anomenada també Cala Vedella Sud), situada a la zona de ses Serretes de Cala Carbó. Aquesta àrea d’actuació va ser dividida, a la tramitació municipal, en dos sub-zones. La que és objecte de denúncia es refereix a la sub-zona I.

L’AA 4.1.I, a la vegada es divideix, segons l’Estudi de Detall aprovat per l’Ajuntament, en dos parcel.les edificables; una de 4.860 m2 de superfície i una altra de 10.421 m3. Segons la documentació de l’Estudi de Detall, la parcel.la mínima assignada a vivenda és de 500 m2. El total màxim de vivendes possibles a la parcel.la 2 és de 14 i a la parcel.la 1 és de 6; en total 20 vivendes.

Adjuntam fotografia on s’aprecien les edificacions aixecades a la parcel.la 2 de l’AA 4.1 (en color clar) i que, suposadament, s’han de correspondre, segons el Planejament municipal, a 14 vivendes amb una parcel.la mínima de 500 m2/CU.

A més de l’exposat, s’ha pogut constatar que, tot i que la normativa municipal preveu un màxim de tres plantes per edifici, els promotors estan aixecant artificialment els edificis i aconseguint un total de 4 plantes en no adaptar-se a la pendent natural del terreny. Aquesta elevació extra és posteriorment dissimulada amb la creació de terrasses, els murs de les quals amaguen o dissimulen l’alçaria extra donada als edificis. Això dóna més alçada però també augmenta considerablement l’impacte que produeixen. Així, se sospita que, no només es pot haver autoritzat, per part de l’Ajuntament, un aprofitament urbanístic il.legal, sinó que també els promotors poden haver portat a terme un projecte que superaria els paràmetres autoritzats a la llicència.

La intensitat i densitat edificatòria que està patint aquesta zona suposa un impacte paisatgístic brutal des de la zona de cala d’Hort, a més d’una forta afectació sobre el que era una zona forestal que ha desaparegut per complet. A la pròpia documentació de l’Estudi de Detall ja es contemplava una reducció d’aprofitament precisament per assegurar el manteniment del caràcter forestal dels terrenys. El cert, però, és que a aquest àmbit ha desaparegut per complet qualsevol rastre de la cobertura vegetal natural prèviament existent. A més a més, el projecte portat a terme ha estat especialment destructiu ja que pràcticament ha enformigonat la totalitat de la parcel.la 2 i està en vies de fer el mateix a la parcel.la 1. En aquest moment, pràcticament, les úniques especies vegetals a la zona son les que han arribat des dels hivernacles a les jardineres dels apartaments.

A la denuncia presentada el GEN sol.licita l’obertura d’un expedient de disciplina urbanística i la demolició d’allò que s’hagi edificat incomplint els paràmetres i densitats d’edificació permesos a la zona.