El GEN denuncia obres il-legals a Cala Llentia, davant l’inactivitat municipal, s’ha demanat la subrogació del Consell Insular. les obres poden estar emparades en llicències il.legals (16/11/2005)

El GEN-GOB Eivissa va denunciar al mes d’agost passat, la realització de una gran excavació i l’inici d’obres a la zona de Cala Llentia, entre Cala Corral i Cala Codolar. Aquest fets s’estaven produint a l’interior de l’Àrea de Protecció Territorial (APT) de Costa (500 m), i, per tant, a una zona inedificable segons l’actual normativa urbanística.

Des del mes d’agost i fins a dia d’avui, el nostre grup no només no ha rebut cap resposta per part de l’Ajuntament de Sant Josep sinó que s’ha iniciat una nova obra il·legal a les rodalies de la primera. Per tant, s’ha adreçat un escrit al Consell Insular per tant de demanar la seva subrogació en l’obertura del corresponent expedient sancionador, tal i com preveu la Llei de 10/1990 de Disciplina Urbanística de les Illes Balears.

A part de la manca de resposta municipal, és evident també la manca de qualsevol actuació donat que les obres en qüestió, no només no han estat paralitzades i han continuat, sinó que, com ja s’ha dit, s’ha iniciat una segona obra molt prop de la primera.

Les obres en qüestió podrien estar emparades en llicències il·legalment atorgades i s’estarien fent passar les obres per reformes d’habitatges existents amb anterioritat. En cap dels dos casos això és cert. En el primer, les obres d’excavació i nova construcció s’estan realitzant a uns 40 m de distància d’una edificació existent, ja d’una certa antiguitat d’uns 90 m2 i en estat de semi-abandó. En el segon cas, es troben al costat d’una petita torre de pedra, també construïda fa anys, i amb una superfície total d’uns 30 m2. Per aquest motiu el GEN creu que s’estan construint dos noves edificacions amb llicències de reforma i ampliació, (obra major) que, a més, no s’haurien tramitat tampoc legalment ni haurien passat per la Comissió Insular d’urbanisme.

Aquestes obres son un clar exemple de la inexistència de la disciplina urbanística a aquesta illa. Les obres il·legals proliferen sense problemes fins i tot a zones legalment inedificables, no només sense que existeixi cap actuació administrativa per aturar-les, sinó directament amb la complicitat de les administracions implicades, que col·laboren amb els infractors atorgant llicències “tapadera” per amagar la il·legalitat.

Tot i les manifestacions fetes pel Sr. José Torres, Conseller d’Urbanisme, ara fa uns mesos, referents a la mà dura que aplicaria el Consell en matèria de disciplina urbanística, el cert és que tot continua com sempre, no es té constància d’un augment de medis per lluitar contra aquest greu problema ni s’ha observat cap millora en el tema. El GEN considera que, o bé no hi ha capacitat o bé no hi ha voluntat, o cap de les dos coses i demana al Conseller responsable l’adopció de les mesures que corresponguin o l’abandó del seu càrrec per manifesta incapacitat.