El GEN exigeix la protecció com a BIC i la conservació in situ de l’aqüeducte romà de Ses Galamones (13/11/2005)

Davant les ridícules declaracions, una vegada més, del Conseller de Patrimoni, quan ha anunciat el trasllat del tram d’aqüeducte romà descobert a rel d’unes obres al solar de Ses Galamones , a Can Misses, el GEN vol recordar que aquest fet incompliria totes les Lleis de patrimoni i el més elemental sentit comú:

Donat que en anunciar el trasllat de l’aqüeducte s’està reconeixent implícitament la seua importància i la necessitat de conservar-lo, el GEN exigeix al Consell que deixi de plegar-se a les expectatives urbanístiques d’uns promotors que ja varen incomplir la Llei a en enderrocar al mateix solar uns béns etnològics reconeguts a diversos inventaris i dels que coneixien la seua importància i incoï d’una manera urgent l’expedient de BIC de l’aqüeducte.

La Ley de Patrimonio Espanyol, vigent en tot allò que no preveu la Llei de Patrimoni de les Illes Balears estableix molt clarament que els béns patrimonials no es poden desplaçar salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social. Quin interès social mou al Consell Insular a traslladar un tram de 80 m. d’aqüeducte romà, que conserva fins i tot part de la coberta de pedra que el tapava i ha estat descobert en un solar propietat de l’empresa MATURSL si no és protegir i defensar una vegada més els interessos immobiliaris d’aquesta empresa en contra de l’interès general i la protecció del patrimoni històric? Recordem, per favor, que estam parlant d’una promotora immobiliària, no de la represa d’Asuan.

Ja n’hi ha prou de fer folklorisme amb el patrimoni històric i de posar-lo sempre al servei dels interessos urbanístics de les grans empreses. De que mos serveix la conselleria de Patrimoni?, només per beneir amb informes la destrucció del patrimoni que hauria de protegir?

El GEN adverteix que el trasllat de l’aqüeducte li suposaria danys irreparables donada la fragilitat i el sistema constructiu d’aquest antic i important canal de conducció de l’aigua a l’antiga EBUSUS. Es de suposar que intentarien la reparació amb ciment, per variar.

Volem recordar que el text constitucional, tan de moda ara, diu, al seu art.46 que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoveran el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

El GEN considera lamentable que tècnics i l’arqueòleg del Consell i els membres de la Ponència Tècnica de la CIOTUPHA puguin arribar a beneir aquests atemptats a través d’informes en els quals els polítics s’escudaràn.

Finalment, el GEN vol desmentir que el Consell fes un seguiment de les obres i que les aturàs, com mana l’art.61 de la Llei de Patrimoni : Les obres no han tengut un seguiment arqueològic regular. Operaris de les obres, sense qüalificació, han estat cavant i treballant amb maquinària pesada a la zona on va aparèixer l’aqüeducte, tot sols i sense cap tipus de supervisió.

El GEN recorda finalment que, a més de l’aqüeducte, han aparegut al solar les restes d’un edifici antic (el que faltava s’ho carregaren les máquines) que no ha estat ni excavat ni estudiat. Per què el Consell ha obviat què pensa fer amb aquesta estructura apareguda?

ANTECEDENTS:

Any 2003: Apareix un primer tram de l’aqüeducte a rel de l’excavació preventiva que estava realitzant GESA per ordre de la Comissió de Patrimoni de l’any 2002. El Conseller de Patrimoni reconeix la importància de l’aqüeducte i GESA modifica el projecte Pla Torrent per tal de garantir la conservació del tram aparegut.

Juliol de 2005: L’empresa MAB, adjudicatària de les obres del segon cinturó de ronda destrueix per manca de supervisió de les obres donat que s’havia fet fora els arqueòlegs que la realitzaven¸uns 20 m. d’un nou tram d’aquest aqüeducte que havia aparegut. El Consell no paralitza les obres del segon cinturó tal i com mana la Llei de Patrimoni, no incoa expedient d’infracció contra MAB i el conseller de l’àrea es limita a afirmar que MAB ja ha demanat disculpes i que “errar és humà”. Afirma a més a més, que la troballa no és important.

Octubre de 2005: Apareix a un solar de Can Misses -on ja s’havia destruït una sènia (de ses Galamones) d’altíssim valor etnològic i inventariada pel Consell l’any 2000 i inclosa en la revisió del PGOU de Vila amb un nivell màxim de protecció- un nou tram d’uns 50 m.en aquesta ocasió. El GEN exigeix el compliment de la llei, la paralització de les obres i la conservació in situ del bé.