Segueixen les obres al solar de Can Misses sense cap supervisió arqueològica. El Consell segueix incomplint la Llei de Patrimoni. (08/11/2005)

El GEN exigeix al Consell obligui als promotors la modificació del projecte per tal de conservar l’aqüeducte

A pesar de les diverses denúncies, tant del GEN-GOB Eivissa com de particulars, el Consell segueix incomplint amb la seua obligació i amb la llei i no ha ordenat parar les obres que s’estan realitzant al solar de ses Galamones a Can Misses, on va aparèixer un tram important de l’aqüeducte romà del que ja han aparegut diversos trams a altres indrets.

Membres del GEN-GOB Eivissa fan un seguiment constant de les obres i dies passats pogueren veure com a més de no haver-se parat l’activitat al solar, alguns treballadors es trobaven retirant terra i treballant just a la zona on es troba l’aqüeducte posant en greu perill la seua integritat amb la maquinària i els vehicles emprats.(Us adjuntam fotografies dels fets)

El més greu és que tant els tècnics com els responsables polítics de la Conselleria de Patrimoni estan assabentats dels fets sense que això hagi significat ni la paralització de les obres ni que s’estigui realitzant al manco una supervisió arqueològica constant tal i com mana la Llei de Patrimoni (Llei 12 de 1998) i el Decret d’Excavacions (Decret 144/2000).

Per altra banda, el GEN ha denunciat davant l’Ajuntament d’Eivissa que les obres incompleixen diversos articles de la Llei de Disciplina Urbanística (Llei 10 de 1990) donat que aquesta estableix com a indispensable que figuri a lloc visible un cartell amb totes les dades de l’obra : Será requisito indispensable en todas las obras mayores disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el nombre y los apellidos de los técnicos directores y del contratista, ordenanza que se aplica, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución de las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente.

El GEN exigeix a l’Ajuntament que obri expedient d’infracció urbanística per aquests fets tal i com contempla la Llei de Disciplina Urbanística, que considera la no colocació del cartell com una infracció.

El GEN-GOB Eivissa ha preguntat també a l’Ajuntament si els promotors (MATURSL) tenen llicència per haver tancat la parcel·la i pels moviments de terra que s’estan realitzant.

El GEN-GOB Eivissa exigeix al Consell Insular que obligui als promotors a modificar el projecte d’urbanització i construcció per tal que es garanteixi la conservació i posada en valor de l’aqüeducte.

El GEN recorda que a aquest solar ja es va enderrocar un element patrimonial de gran valor com era la sènia de ses Galamones. Les Pitiüses no es poden permetre seguir perdent patrimoni, testimonis de la nostra història i béns culturals en benefici de les il·limitades ànsies especulatives i urbanístiques dels de sempre i amb la submisa complicitat de qui hauria de vetllar per l’interès general i la protecció del nostre patrimoni.