El GEN i el GOB Formentera denunciaràn penalment a Telefònica si incompleix el projecte d’instal.lació del cable de fibra òptica entre Eivissa i Formentera (29/10/2005)

L’INSTAL.LACIÓ AFECTA A ÀREES MOLT SENSIBLES I PROTEGIDES I VA SER OBJECTE D’UN GRAN NÚM DE PRESCRIPCIONS PER LA SEVA AUTORITZACIÓ

El GOB Formentera i el GEN interposaràn una denuncia penal, per un delicte contra el medi ambient, contra Telefónica de España, promotora de l’instal.lació del cablejat de fibra òptica entre Eivissa i Formentera, si persisteix en l’incompliment del projecte aprovat i de les condicions imposades per la Conselleria de Medi Ambient.

Aquesta instal.lació, de no seguir-se escrupolosament mesures de protecció ambiental, pot tenir un seriós i greu impacte, tant sobre espècies i ecosistemes protegits a la zona terrestre com a la zona marina per on transcorre.
Teòricament, el traçat submarí bordeja les zones més sensibles però, vist el modus operandi utilitzat fins ara, és dubtós que hi hagi intenció real d’acomplir les condicions imposades per medi ambient.

GEN i GOB Formentera veuen amb preocupació la manca absoluta de respecte que s’ha mostrat cap a les disposicions i condicions imposades des de l’administració per evitar els possibles impactes sobre zones protegides molt sensibles. De fet, l’autorització d’aquest cablejat només va ser possible amb un elevat número de prescripcions per part de la comunitat autònoma. Ara, però, una vegada autoritzat, els responsables fan cas omís a les condicions imposades.

De moment, el GOB ja ha constat que s’incompleix el projecte a la zona de cala Saona, lloc d’entrada del cable a Formentera.El GEN farà també un seguiment de l’acompliment de les condicions imposades a la zona de sortida des de l’illa d’Eivissa, a cala Jondal, que imposaven mesures de protecció de la Ginesta d’Eivissa, espècie vegetal protegida que es troba a la zona i que, segons es reconeixia per part de la Conselleria de Medi Ambient, es podria veure afectada.

Es realitzarà farà un seguiment de l’instal.lació submarina del cable i de que aquesta s’adeqüi a les condicions de traçat i de col.locació imposades des de l’administració.

Segons el nostre parer, que aquest projecte, declarat d’utilitat pública per part del Consell Insular, amb les prescripcions de protecció ambiental que exigí la Comissió Balear de Medi Ambient, s’hauria d’haver autoritzat amb un traçat alternatiu, que no pogués afectar zones d’alt nivell de protecció i fragilitat ambiental. De la mateixa manera, recordam que la legislació bàsica estatal prohibeix en qualsevol cas autoritzar obres d’utilitat pública a zones especialment protegides, ni tan sols en el supòsit de que sigui l’administració l’organisme promotor.

Es sol.licitarà, així mateix, a les autoritats responsables, l’imposició de les oportunes sancions als responsables de les destrosses originades fins ara, un seguiment exhaustiu de les tasques que es portin a terme d’ara endavant i la restitució del lloc al seu estat inicial, en la mida que sigui possible, a càrrec de l’empresa promotora.