El GEN exigeix al Consell la conservació del nou tram d’aqüeducte romà aparegut (25/10/2005)

El conseller de Patrimoni, una vegada més, ha incomplit la Llei al no paralitzar les obres

En un escrit registrat el passat dijous en el Consell Insular, la Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa exigia al conseller responsable (?) de l’àrea la immediata paralització de les obres a un solar de Can Misses. Allí mateix on fa uns mesos els promotors destruïren, sense que cap institució responsable fes res per evitar-ho, la sènia de ses Galamones, inclosa a l’Inventari de patrimoni rural del municipi d’Eivissa realitzat pel Consell l’any 2000 i amb un nivell de màxima protecció (nivell A) en la revisió del PGOU d’Eivissa aprovat inicialment.

El motiu d’aquesta nova reclamació era l’aparició, en aquest solar, d’un nou tram del mateix aqüeducte romà del que ja havien estat destruïts més de 16 m per mor de les obres del segon cinturó de ronda. En aquell cas, el responsable material dels fets havia estat l’empresa MAB, i el corresponsable el Consell Insular per no fer complir l’obligació legal de fer un seguiment arqueològic de les obres, a l’haver fet fora als arqueòlegs que el portaven a terme pel simple fet de complir amb la seua feina. En aquell moment assistirem al lamentable espectacle de que el conseller responsable (?) va liquidar l’assumpte argumentant que MAB havia demanat disculpes i que un error és humà i el pot tenir qualsevol, negant-se, a més a més, a obrir un expedient d’infracció com mana la Llei.

Abans, a final del 2004 ja havia aparegut un primer tram de l’aqüeducte a rel del seguiment arqueològic realitzat durant les obres de la subestació elèctrica promoguda per GESA i coneguda com Pla Torrent, i que es feien segons acord de la Comissió de Patrimoni del 2002. En aquell cas, el Sr. Marí Tur sí va reconèixer la gran importància de l’aqüeducte.

Ara, tot i haver-se descobert un nou tram de l’esmentat aqüeducte al solar de Can Misses, les obres no han estat paralitzades, tal i com obliga la Llei de Patrimoni de les Illes Balears (l’art.61 diu que Si durant l’execució d’una obra es troben objectes o restes arqueològiques, el promotor i la direcció facultativa de l’obra paralitzaran immediatament els treballs, prendran les mesures adequades de protecció i en comunicaran el descobriment, en el termini de 48 hores, al Consell Insular o a l’ajuntament corresponent). Els promotors no ho han fet i les obres no s’han aturat en cap moment.

La Conselleria de Patrimoni, davant aquest incompliment flagrant i gravíssim de la Llei tampoc ha actuat (l’art. 62 diu que El Consell podrà ordenar la interrupció immediata dels treballs pel termini màxim de 20 dies, en els quals es comprovarà l’interès arqueològic de les restes. La suspensió no donarà lloc a indemnització). Al no aturar les obres s’ha destruït, igualment, part d’un edifici d’època antiga situat a un costat de l’aqüeducte, que travessa el solar de punta a punta, i del que fins ara han sortit uns cinquanta m i del que queda per aparèixer uns 10 m més aproximadament (veure fotografies adjuntes).

El GEN exigeix al Consell que compleixi d’una vegada amb la seua obligació i, per tant, la paralització immediatament les obres. Únicament així, deixarà de ser còmplice dels promotors de l’obra (entre els quals es troba casualment MATURSL). Exigim, igualment, la realització d’una campanya d’excavació del solar i que es garanteixi la conservació de l’aqüeducte, tal i com es va fer en el seu moment en el cas del tram trobat a rel de les obres impulsades per GESA.