Santa Eulària paralitza i precinta una obra il.legal denunciada pel GEN (22/10/2005)

El GEN no descarta portar els fets davant la Fiscalia per tractar-se d’una urbanització il.legal

El passat mes d’agost el GEN denuncià la realització d’obres il.legals al cim des Puig de sa Creu, al Terme Municipal de Santa Eulària.
El nostre grup denuncià els fets després de constatar obres d’urbanització i edificació al cimerol d’aquest Puig, molt visibles des de la Ctra a Cala Llonga i amb un fort impacte paisatgístic. Una vegada inspeccionada la zona, es va constatar l’existència de, al menys, mitja dotzena més d’habitatges agrupats al voltant d’on s’havien detectat les obres, motiu pel qual es va cursar una denuncia davant l’Ajuntament de Santa Eulària per l’existència a la zona d’obres i d’una parcel.lació urbanística il.legal.

L’Ajuntament de Santa Eulària ha notificat al GEN que s’ha procedit a suspendre i precintar les obres de construcció de l’obra que es trobava en curs d’execució i que ha obert el corresponent expedient d’acord amb la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística. Tot i això, aquesta notificació de l’Ajuntament fa referència únicament a les obres que es troben en execució, i no fa referència alguna a l’existència de la urbanització il.legal de la que formen part, i que ha estat denunciada pel nostre grup, per tractar-se d’un ús absolutament prohibit a sòl rústic. Per aquest motiu el GEN sol.licitarà la subrogació del Consell Insular en aquest tema, amb la finalitat que s’apliqui la Llei de Disciplina Urbanística al conjunt d’habitatges edificat il.legalment.

Es dóna la circumstància de que la zona on s’ubiquen les construccions està classificada com a Zona 1 pel Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera i té, per tant, edificabilitat zero. El fet que s’hagi detectat una autèntica urbanització, amb diversos habitatges ja finalitzats i un encara en fase construcció, a la cota màxima d’un Puig, dins d’una àrea forestal, dóna una idea de la manca absoluta de control que existeix sobre les infraccions urbanístiques a l’Illa d’Eivissa, propiciat per la manca de medis i per l’absoluta desídia i desinterès de les administracions responsables.

La denuncia del nostre grup incloïa els vials d’accés realitzats a aquest puig per donar accés a aquesta urbanització, però la notificació municipal tampoc fa referència a aquest punt.

Donada l’especial gravetat d’aquest assumpte, per tractar-se d’una autèntica urbanització que s’està portant a terme a l’interior de sòl rústic, el GEN no descarta posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient. El fet que l’Ajuntament hagi procedit a la paralització i precinte de les obres sembla indicar que s’estan realitzant sense disposar de cap tipus de llicència o autorització

En tot cas esperam una ràpida i satisfactòria resolució dels expedients de disciplina urbanística que s’obrin a rel de la nostra denuncia i que, tal i com preveu la Llei de Disciplina Urbanística, es procedeixi a la demolició de tot allò que s’hagi construït il.legalment i a la reintegració de l’espai al seu estat inicial en la mida que sigui possible per recuperar, d’aquesta manera, un boci del nostre malmès patrimoni paisatgístic.