L’inventari de cases pageses de l’any 2000 recomana la conservació de Ca Na Palleva (21/09/2005)

Alertava que s’havia de tenir en compte aquest bé a l’hora de possibles ampliacions de la carretera de l’aeroport.

L’Inventari de cases pageses d’Eivissa i de Formentera elaborat per l’Arxiu de Cultura Popular a instàncies del Consell Insular l’any 2000, i dins l’apartat Propostes d’Intervenció, recomana la conservació de Ca na Palleva, donat que ha tengut petites reformes que no han alterat la seua composició. Com a elements anexes a la casa destaca un pou i una era. És a dir, amb la construcció de l’autovia no només desapareixeria la casa pagesa sinó tota una sèrie de construccions auxiliars que aporten més valor al conjunt.

A més a més, l’Inventari, a l’apartat Observacions, ja avisa de que s’hauria de tenir en compte aquest bé patrimonial en possibles ampliacions de la carretera de l’aeroport, donat que es troba a un costat de la mateixa.

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa es pregunta:


La resposta és ben evident: per no perjudicar, una vegada més, els interessos empresarials de la família de la Consellera de Carreteres del Consell, la Sra. Matutes, donat que a l’altre costat de la carretera es troben les naus industrials conegudes com ZUMOS NATURALES, propietat de les empreses familiars.

El GEN, va adreçar dimarts dia 20 de setembre al President i al Secretari de la CIOTUPHA un tercer escrit sobre el tema, advertint i recordant al Consell aquesta dada, per tal que la tenguessin ben present.

Com deim, aquest és el tercer escrit que el GEN adreça al Consell instant-lo, sobre la base de l’art. 7.2 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears (Llei 12 de 21 de desembre de 1998) a incoar expedients de Bé Catalogat de la casa pagesa de Ca na Palleva i de la cisterna de Can Malalt, afectades pel projecte de l’autovia de l’aeroport.

El GEN ha adjuntat a aquest tercer escrit còpia de la fitxa de l’Inventari de cases pageses corresponent a Ca na Palleva, la fitxa 466, on s’especifiquen clarament totes aquestes dades. Segons l’article de la Llei de Patrimoni esmentat, “la decissió de no iniciació del procediment haurà de ser motivada”. A dia d’avui i mesos després d’haver presentat la proposta, el Consell no ha inclòs a l’ordre del dia de ninguna sessió de la CIOTUPHA la proposta del GEN ni ha donat cap explicació de perquè no ho ha fet.

El GEN vol deixar ben clar a la Conselleria de Patrimoni que les raons de la no incoació de l’expedient de protecció no podran ser en cap cas la manca de valor patrimonial dels béns proposats donat que Ca na Palleva va merèixer ser inclosa dins un Inventari elaborat per una entitat independent (l’ACP) i on quedaven ben clares les recomanacions de conservació del bé.

Volem recordar als responsables de Patrimoni del Consell que l’incompliment continuat de les Lleis de Patrimoni i Cultura Popular esta tipificat al Codi Penal.