El GEN recolza els nous intents per protegir Ses Feixes des Prat de Vila (29/08/2005)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) es congratula per les iniciatives adoptades recentment pel PSOE pitiús per tal de garantir la total i definitiva preservació de ses Feixes de Vila, la qual cosa representa un reconeixement explícit de la conveniència de sostreure aquesta zona humida al creixement urbanístic i destinar-lo a parc públic.

El GEN valora positivament la possible compra d’aquesta zona per part de l’Administració central, però s’ha de tenir en compte que la compra és només un dels molts procediments que l’Administració té al seu abast per fer efectiva aquesta protecció. La simple preservació legal també podria ser suficient per impedir la seua edificació. Els informes jurídics que ha encarregat l’Ajuntament han demostrat que es pot protegir ses Feixes i, a més a més, sense indemnitzacions. Una altra via per aconseguir aquest objectiu pot ser també l’expropiació dels terrenys, en tractar-se d’un lloc d’interès públic i constituir la seua preservació una qüestió d’interès general.

En qualsevol cas, la possible compra de ses Feixes des Prat de Vila apareix com una possibilitat més, que tendrà encara més garanties d’èxit si, com sembla, va acompanyada d’un consens polític i, sobretot, de la col·laboració dels propietaris, que d’aquesta manera obtindrien una avantatjosa compensació econòmica, molt més gran del que representaria una expropiació forçosa com les que s’estan fent per a les autovies.

Aquesta compra, en tot cas, hauria d’afectar al menys la totalitat dels límits del Bé d’Interés Cultural (BIC) actualment en vigor, ja que una solució parcial que mantingués alguna possibilitat edificatòria a l’interior del BIC resultaria absolutament rebutjable i incompatible amb els objectius de protecció.

En tot cas, a dia d’avui, i després de l’informe jurídic de la Universitat de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Eivissa ja no té cap excusa per no mantenir inedificable el BIC, tant amb la compra com sense, perquè ha quedat plenament demostrat que no s’han de pagar les indemnitzacions multimilionàries que contínuament pregonava l’equip de govern i reclamaven els promotors de la seua urbanització.

Culminar la protecció de ses Feixes només és, per tant, una qüestió de voluntat política. Esperam que aquesta voluntat es faci realitat de forma urgent i definitiva.

Per altre banda, el GEN espera, també, que juntament amb aquestes mesures s’impulsi d’una vegada l’aprovació del Pla Especial de la zona, elaborat pel Consell Insular l’any 2002.

El GEN-GOB Eivissa insta al Consell Insular a que deixi d’obstaculitzar sa declaració del prat de Vila com a sòl rústic en la tramitació del Pla General de Vila, en tractar-se d’una competència estrictament municipal i donat que les declaracions del Consell en els darrers dies són contradictòries amb les declaracions de la portaveu del PP a l’Ajuntament el dia de l’aprovació inicial del PGOU de Vila.