El GEN trasllada a fiscalia la denuncia per les obres il.legals de Cala molí (26/08/2005)

L’AJUNTAMENT GRAFIÀ, AL 1999, ELS LÍMITS DE LA LEN A LA ZONA I ASSENYALÀ COM ANEI ELS TERRENYS ON S’ESTAN PORTANT A TERME LES OBRES

Donada la gravetat dels fets detectats a la zona de Cala Molí, que afecten a terrenys protegits per la LEN amb la categoria d’Àrea Natural d’Especial Interès, (ANEI), el GEN ha donat trasllat de la denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient i Ordenació del Territori del TSJB.

L’art 7 de la Llei d’Espais Naturals estableix clarament que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta norma el sòl afectat per les seves delimitacions “queda classificat com a sòl no urbanitzable d’especial protecció” i que “quedaran sense efecte els plans, normes, projectes d’urbanització i parcel.lació discomformes en l’esmentada classificació”.

És totalment fals que el P.P 4.13 tengués, independentment del seu grau de tramitació, la condició de sòl urbà en el moment de l’entrada en vigor de la LEN. Aquest P.P està classificat com a Sòl Urbanitzable segons les NNSS de planejament municipal i, en el moment d’entrada en vigor de la LEN no tenia consideració d’urbà en no reunir els requisits per ser considerat com a tal segons la normativa d’aplicació, – estar consolidat per l’edificació en 2/3 parts, o disposar d’infrastructures i urbanització per donar servei a les edificacions que s’havessin de construïr. Tampoc es tracta d’un sòl insert a la malla urbana-. (S’adjunta fotografia aèria de la zona (Aeroguia litoral 1997), on es pot observar que, tret d’uns vials de terra, tot l’àmbit del PP manté les característiques de sòl rústic). Per tant, és absurda la pretensió de l’Ajuntament de justificar l’autorització d’obres en base a una falsa classificació d’urbans dels terrenys l’any 1991. El GEN no té coneixement de l’existència de recurs al respecte, en temps i forma previstos a la legislació vigent, per part dels promotors del Pla Parcial. La delimitació de la LEN és, per tant, ferma i sotmet al planejament municipal a les seves determinacions, que en tot cas tenen caràcter de mínimes. Resulta sorprenent que un regidor d’urbanísme pugui confondre les classificacions de Sòl Urbanitzable i Sòl Urbà ja que la segona condició no s’assoleix per l’estat de la tramitació d’un pla parcial, sinó per l’efectiva transformació de l’espai en la forma establerta a la normativa.

L’Ajuntament reconegué, al 1999, els límits de la LEN a la zona i assenyalà com ANEI els terrenys que estan sent objecte d’urbanització.

L’Ajuntament de Sant Josep, en compliment de la Disposició Addicional quarta de les DOT, remeté, al Consell Insular, al 1999, la seva versió de la planimetria actualitzada de les NNSS de Planejament Municipal en aplicació de les DOT. Als plànols remesos per l’Ajuntament al Consell Insular, es garfià el limit de l’ANEI a aquesta zona. Els terrenys on s’estan portant a terme les obres denunciades apareixien amb la correcta classificació d’ANEI.

Es dóna la circunstància que la pròpia Llei d’Espais Naturals disposa d’un annex en el qual relaciona els sòls urbanitzables que, afectats per aquesta norma, mantenen la seva classificació. Aquestes excepcions úinicament s’admeten a Eivissa, a la zona de es Amunts.

El GEN també ha remés a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia una sol.licitut d’informació sobre l’urbanització autoritzada a l’interior del PP 4.13, concretament, núm d’habitatges autoritzat, parcel.les minimes, planols de la xarxa de clavegueram, ubicació de la depuradora i capacitat de depuració de la mateixa.
Com s’ha evidenciat als darrers anys existeix una insuficiència de l’infrastructura de depuració d’aigües a la zona de Cala Tarida, que ha provocat vessaments d’aigües residuals al mar. De fet, des de fa temps, des d’abans fins i tot d’autoritzar-se el Pla Parcial 4.13, l’Ajuntament admet la necessitat de construïr noves estacions de depuració per la insuficiència de les existents.

Si l’Ajuntament de Sant Josep no procedeix a la paralització de les obres solicitada, el GEN demanarà la subrogació del Consell Insular en l’expedient de disiplina urbanística.