El GEN lliura una sol·licitut al Consell Insular sobre l´enllumenat de l´establiment de Cova Santa. (14/08/2005)

Joan Carles Palerm Berrocal, amb DNI núm. 41.452.857 A, en nom i representació del GEN-GOB Eivissa, entitat legalment constituïda, declarada d’Utilitat Pública pel Consell de Ministres, amb domicili a efectes de notificació indicat a baix, compareix i exposa:

Que l’establiment conegut com “Cova Santa”, sita a la carretera Eivissa-Sant Josep, desviació a es Jondal, ha posat recentment en funcionament un sistema d’enllumenat exterior que vulnera allò establert a la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, així com l’establert a la norma 18.5.2.f del PTI:

“L´enllumenat dels espais exteriors serà el mínim necessari, es disposarà de forma que es minimitzi la contaminació lumínica i ´ajustarà a l´horari d´encesa definit per a la il·luminació ornamental.”

La contaminació lumínica que produeix, tant el rètol lluminós de grans dimensions que s’ha instal·lat els darrers dies sobre el local i que, a més, constitueix un autèntic atemptat paisatgístic a una zona forestal, com la il·luminació que s’ha col·locat a l’exterior del mateix, així com els horaris d’encesa d’aquesta.

En aquest cas, a efectes de l’esmentada Llei 3/2005, s’entén quant a l’ús a què és destinat l’enllumenat:
“d) Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics.... f) Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les superfícies destinades a una activitat comercial o publicitària.”

La instal·lació tant d’enllumenat exterior com de rètols publicitaris lluminosos de les característiques dels instal·lats al local conegut com sa Cova Santa, fan totalment inviables els objectius que persegueix la recentment aprovada llei autonòmica de protecció del medi ambient nocturn que, a la seva exposició de motius ja recull:

“Per assolir el manteniment de l’activitat i la vida als nostres espais, cal prolongar la llum molt més enllà de la generositat de la natura. Cal fer-ho sense sorolls ni estridències; amb un pacte entre dia i nit, ciutat i ciutadà, home i natura. Durant els últims anys, s’ha intentat cobrir aquestes necessitats d’una manera molt accelerada, com amb qualsevol transformació intensa i ràpida, hem produït unes conseqüències difícilment previsibles en un inici: el consum energètic elevat a causa de dissenys no ajustats a les necessitats reals; l’emissió de resplendor cap el cel; les enormes quantitats de matèries primeres que requisem a la natura... Entre aquestes cal esmentar la pèrdua de la contemplació del cel estrellat, el qual des de temps immemorial forma part del nostre patrimoni cultural.”

D’acord amb l’establert a la citada norma i al PTI d’Eivissa i Formentera, la zona on s’està produint aquesta contaminació lumínica del medi nocturn té la consideració d’E2: “àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.”

Per l’exposat, i donada la necessitat d’evitar l’acumulació d’aquests tipus d’impactes, especialment a sòl rústic i la urgència d’eliminar els existents, se sol·licita: