Principals conclusions sobre l´informe jurídic emés per la uib respecte a Ses Feixes (09/07/2005)

LA PRINCIPAL CONCLUSIO QUE S’EXTREU DE L’INFORME JURÍDIC EMÉS PER LA UIB RESPECTE DEL TEMA DE SES FEIXES ÉS QUE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA L’HA SOL.LICITAT, BÀSICAMENT, PER AVALAR LA SEVA PROPOSTA DE PGOU. ÉS A DIR, NO ES TRACTA D’UN ESTUDI JURÍDIC ENCARREGAT PER AVALUAR LES POSSIBILITATS DE PROTECCIÓ DE SES FEIXES, SINÓ UN INFORME A MIDA QUE AVALI EL QUE ES PROPOSA DES DEL PGOU DE L’AJUNTAMENT. AIXÍ I TOT, DE L’INFORME ES DESPRENEN CONCLUSIONS PROU SIGNIFICATIVES


EN DEFINITIVA, L’AJUNTAMENT TÉ A LES SEVES MANS LA PROTECCIÓ ÍNTEGRE DE L’ESPAI SENSE QUE AIXÒ HAGI DE SUPOSAR CAP DALTABAIX PER A LES ARQUES PÚBLIQUES, PRINCIPAL PROBLEMA QUE S’ESGRIMIA FINS ARA. TOT I QUE L’INFORME S’HA ENCARREGAT PER AVALAR EL PROJECTE DE PGOU DE CONSIDERAR URBÀ TOT L’ÀMBIT DE SES FEIXES DE VILA, QUEDA CLAR QUE SI NO ÉS MITJANÇANT FRAU, AMAGANT EL RISC POTENCIAL D’INUNDACIÓDE LA ZONA O INVENTANT NOUS LÍMITS AL BIC, QUE DIFÍCILMENT ES PODRIEN JUSTIFICAR, AIXÒ NO ÉS POSSIBLE.